Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

NS vindt het essentieel om te werken met een diversiteit aan mensen en gezichtspunten, vanuit leeftijd, ervaring, achtergrond, gender, seksuele voorkeur en karakter. Voor iedereen is ruimte binnen ons bedrijf. We bieden iedere medewerker gelijke kansen om talenten te ontplooien en streven naar een open, veilige en inclusieve werkomgeving. Om op alle niveaus een afspiegeling te zijn van de maatschappij, stimuleren we het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers, die dit kunnen terugvinden in de Gedragscode voor leveranciers. 

Vrouwen in de top  

Eind 2021 bestond 36% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2020: 37%). Op dat moment was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 50% en telde de raad van bestuur 2 vrouwelijke leden (40%).

Gelijke beloning

In 2021 is uit onderzoek opnieuw gebleken dat er bij NS geen loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Bij het onderzoek is rekening gehouden met factoren als het aantal contracturen en leeftijd.

Medewerkers met een arbeidsbeperking  

In 2021 werkten 131 mensen in zogeheten duurzame banen (2020: 119). 108 mensen waren eind december in dienst. Vanwege het thuiswerken en de krappe arbeidsmarkt was het afgelopen jaar soms een uitdaging om nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking te laten instromen en goed in te werken. Eind 2021 stonden nog 18 vacatures open. Begin 2021 zijn we gestart met een nieuwe aanpak voor het aantrekken en begeleiden van collega’s met een arbeidsbeperking in technische functies, door in het onderhoudsbedrijf in Haarlem de productieafdeling ‘De Kabelstraat’ te openen. Deze is onderdeel van het reguliere productieproces. De medewerkers krijgen bij hun werkzaamheden speciale begeleiding, ontwikkelmogelijkheden en doorstroomkansen. Ook in de retailformules werken we met ‘special talents’. Met de inzet van twee interne jobcoaches wordt op maat gemaakte begeleiding geboden aan de medewerkers en hun leidinggevenden.

Medewerkers met een migratieachtergrond  

In 2021 werkten we verder aan in- en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond met onder meer een nieuwe arbeidsmarktcampagne met rolmodellen, een diversiteitscommissie, het uitrollen van anoniem solliciteren en onbevooroordeeld selecteren en met bewustwordingsworkshops. Ook hebben we onze samenwerking met Agora Network en de ECHO Foundation geïntensiveerd met onder andere een mentortraject. Dit heeft geleid tot een groter aandeel van deze groep medewerkers in de hele organisatie maar die is nog niet op het gewenste niveau.
In samenwerking met de stichting UAF hebben in 2021 4 statushouders werkervaring opgedaan bij NS. Ook hebben 10 NS-medewerkers een mentorrol vervuld voor 10 cliënten van het UAF om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast stimuleren we de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF, Vluchtelingenwerk en gemeenten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina