Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Fossielvrij ondernemen

Sinds 2020 biedt NS klimaatneutraal vervoer aan. Onze volgende stap is de ambitie om in 2040 fossielvrij te zijn. Dat lukt als we altijd groene energie kunnen gebruiken zonder afhankelijk te zijn van energie uit fossiele brandstoffen op de momenten dat het niet waait. Om dit te realiseren, besparen we zoveel mogelijk energie, zetten we waar mogelijk onze eigen grond en gebouwen in voor duurzame opwek en kopen we energie fossielvrij in.

Energie besparen

Om energie-efficiënter te worden, heeft NS de afgelopen jaren maatregelen genomen:

  • Bij het vervangen en vernieuwen van treinen sturen we op energie-efficiëntie door bijvoorbeeld klimaatinstallaties in de treinen energiezuiniger te maken.

  • De bezettingsgraad van de treinen en de gebouwen was voor corona hoog. We werken eraan deze weer op niveau te krijgen.

  • Samen met huurders op het station nemen we energiebesparende maatregelen, zoals energiezuinigere apparatuur en deuren voor de koeling.

  • Technische hulpmiddelen voor machinisten voor energiezuinig rijden.

  • We doen onderzoek en maken routekaarten naar reductie van energieverbruik door vastgoed en treinen.

Duurzame opwek en verduurzamen vastgoed

NS zet gebouwen en gronden in voor de opwek van duurzame energie. Zo hebben we in Amsterdam grond beschikbaar gesteld voor het windpark Nieuwe Hemweg. Dit park is sinds juli 2021 operationeel en levert stroom gelijk aan ruim 10.000 huishoudens. Onze stations, werkplaatsen, kantoren en overige vastgoed maken we Paris Proof. Dat betekent dat we zorgen dat ze weinig energie gebruiken per vierkante meter, om zo te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

Inkoop fossielvrije energie

NS is in 2021 gestart met de voorbereidingen voor een nieuw tractie-energiecontract dat in 2025 ingaat. Hiervoor hebben we marktverkenningsgesprekken gevoerd en een stakeholderdialoog georganiseerd met diverse NGO´s.

Het nieuwe contract is een van de grootste elektriciteitscontracten van Nederland, goed voor 1% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Het huidige contract met Eneco, dat in 2017 is ingegaan, was destijds vooruitstrevend omdat NS als eis stelde dat de duurzame elektriciteit afkomstig moest zijn van nieuw te bouwen windparken (additionaliteit). Echter, als het niet waait, rijden treinen door de inzet van fossiele back-upstroom. Op dit moment zijn we voor circa 40% van de uren hiervan afhankelijk. NS heeft samen met Eneco onderzocht hoe we dit percentage door middel van vraagsturing, opweksturing en opslag kunnen verlagen. Aan de hand van een proefproject is bepaald dat met een optimale mix van wind- en zonne-energie NS in circa 30% van de uren afhankelijk is van fossiele back-up ten opzichte van 40% met alleen wind.

Toevoegen aan verslag
Print pagina