Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

GRI-tabel

GRI Content Index NS – Core

  

GRI Code

Omschrijving NS report volgend [NL]

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

  

1. Organisatie profiel

 

102-1

Naam van de organisatie

Corporate governance

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

De NS biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Corporate governance

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS - Onze organisatie

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van NS - Onze organisatie

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kortProfiel van NS - Onze organisatieToelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS - Onze organisatieAantrekkelijke & inclusieve werkgever - Onze medewerkers

De samenstelling van ons medewerkersbestand wordt opgevraagd vanuit verschillende datasystemen. Vervolgens worden deze geconsolideerd. Hierbij worden er geen aannames gemaakt in de berekening.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenlevingDuurzaam inkopenSamenwerking in de vervoersketen

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2021 hebben er geen significante wijzigingen plaatstgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Beheersing van risico'sOnze impact op Nederland

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

 

Mobiliteitsalliantie, Platform duurzaam OV en Spoor, SER Energieakkoord, Meerjarenafspraak 3, Nationale Klimaat Coalitie, Code verantwoord Marktgedrag, Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven, NEVI Handreiking verantwoord inkopen, Green Deal Afvalscheiding en reductie op stations en in treinen, Railsponsible, Klimaatakkoord NL, Plastic Pact, Green Deal Circulair Inkopen, Science Based Target initiative

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club, Coalitie Anders Reizen.

2. Strategie

 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord van de president-directeur

 

3. Ethiek en integriteit

 

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Open en integere cultuurGovernance Integriteit & ComplianceCompliance

 

4. Bestuur

 

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

5. Stakeholder Engagement

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Schema stakeholderdialoog

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2021 onder een CAO.

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Onze stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders 

Schema stakeholderdialoog

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders 

Schema stakeholderdialoog

 

6. Reporting practice

 

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Reikwijdte en verslaggevingscriteriaJaarrekening

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving - Materialiteitsmatrix 2021

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Toelichting op de materiële thema's

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Toelichting op de materiële thema's

 

102-50

Rapportageperiode

 

1-1-2021 tot 31-12-2021

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 

26

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

nsg.jaarverslag@ns.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Externe accountant

 

2. Materiële onderwerpen die NS rapporteert volgens GRI

Referentie

Aanvullende toelichting

Financiële prestaties (GRI 201: Economische prestaties)

201

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Financiële prestaties

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Financiële prestaties

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Financiële prestaties

Evaluatie van managementaanpak

 

201-1

Directe economische waarde gegenereerd

1. Directe economische waarde gegenereerd: omzet;
2. Kosten: bedrijfskosten, lonen en uitkeringen van werknemers, betalingen aan kapitaalverschaffers, betalingen aan de overheid per land en investeringen in de gemeenschap;
3. Resultaat: directe economische waarde gegenereerd’ minus ‘kosten'

Financiële prestaties

 

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (GRI 302: Energie)

302

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Fossielvrij ondernemen

Noodzaak tot schoon en duurzaam vervoer

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Duurzame prestatiesKlimaatneutraal vervoer

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Fossielvrij ondernemen

Onze impact op Nederland

Evaluatie van managementaanpak

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

a. Totale brandstofverbruik van niet-hernieuwbare bronnen in Joules (of veelvouden hiervan) inclusief type brandstof gebruikt.
b. Het totale brandstofverbruik van hernieuwbare brandstofbronnen in joules (of veelvouden hiervan) inclusief type brandstof gebruikt.
c. Totaal verbruik in Joules, Watt per uur (of veelvouden hiervan):
ik. Elektriciteitsverbruik
ii. Warmteverbruik
iii. Koelingsconsumptie
iv. Stoomverbruik
d. Rapporteer in Joules, Watt per uur (of veelvouden hiervan), de totale:
ik. Verkochte elektriciteit
ii. Verkochte warmte
iii. Verkochte koeling
iv. Verkochte stoom
e. Totale energieverbruik binnen de organisatie in Joules (of veelvouden hiervan).
f. Welke standaarden en methodes zijn gebruikt met betrekking tot de gerapporteerde data? Welke assumpties zijn gemaakt en/of welke tools zijn gebruikt voor het maken van de berekeningen.
g. Bron van de gebruikte conversiefactoren.

Duurzame prestatiesKlimaatneutraal vervoer

NS wekt geen energie op die het verkoopt aan andere partijen. Voor inzicht in de conversie factoren die we gebruikt hebben verwijzen we naar: https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid/mvo-berekeningen.html

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Fossielvrij ondernemen

Noodzaak tot schoon en duurzaam vervoer

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Duurzame prestatiesKlimaatneutraal vervoer

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Fossielvrij ondernemen

Onze impact op Nederland

Evaluatie van managementaanpak

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

a. Rapporteer bruto Scope GHG-emissies in ton CO2-equivalent.
b. Rapporteer gassen die zijn opgenomen in de berekening (CO2, CH4, N2O, HFC's, PFC's, SF6, NF3 of alle).
c. Rapporteer biogene CO2-emissies in ton CO2-equivalent.
d. Basisjaar voor de berekening, indien van toepassing, inclusief:
i. de reden voor het kiezen ervan;
ii. emissies in het basisjaar;
iii. de context voor eventuele significante veranderingen in emissies die aanleiding gaven tot herberekeningen van de emissies van het referentiejaar.
e. Bron van de emissiefactoren en de gebruikte tarieven voor het berekenen van de global warming potential (GWP) of een verwijzing naar de GWP-bron.
f. Consolidatiebenadering voor emissies: equity share of financiële controle of operationele controle.
g. Standaarden, methodes, veronderstellingen en / of gebruikte berekeningsinstrumenten.

Bij de rapportage dient extra aandacht te worden gegeven aan rapportage van onderdeel c,d, e en f.

Duurzame prestatiesKlimaatneutraal vervoerReikwijdte en verslaggevingscriteria

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie: Wij rapporteren niet omtrent onze CO2-uitstoot vanuit Biogene bronnen gezien wij hier geen gebruik van maken en dit derhalve niet relevant is.

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

a. Rapporteer Bruto Scope 2 GHG-emissies in ton CO2-equivalenten.
b. Indien van toepassing, rapporteer bruto marktgebaseerde indirecte energie (Scope 2) GHG-emissies in ton CO2-equivalenten.
c. Indien beschikbaar, rapporteer de gassen die deel uitmaken van de berekening; of CO2, CH4, N2O, HFC's, PFC's, SF6, NF3, of alle.
d. Basisjaar voor de berekening, indien van toepassing, inclusief:
ik. de reden voor het kiezen ervan;
ii. emissies in het basisjaar;
iii. de context voor eventuele significante veranderingen in emissies die aanleiding gaven tot herberekeningen van de emissies van het referentiejaar.
e. Bron van de emissiefactoren en de gebruikte tarieven voor het berekenen van de global warming potential (GWP) of een verwijzing naar de GWP-bron.
f. Consolidatiebenadering voor emissies: equity share of financiële controle of operationele controle.
g. Standaarden, methodes, veronderstellingen en / of gebruikte berekeningsinstrumenten

Bij de rapportage dient extra aandacht te worden gegeven aan rapportage van onderdeel c,d, e en f.

Duurzame prestatiesKlimaatneutraal vervoerReikwijdte en verslaggevingscriteria

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie: Wij rapporteren niet omtrent onze CO2-uitstoot vanuit Biogene bronnen gezien wij hier geen gebruik van maken en dit derhalve niet relevant is.

Operationele prestaties

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid

Klantenservice en webcare

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Prestaties hoofdrailnet & HSL-ZuidEvaluatie van managementaanpak

 

NS 1

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

 

Punctualiteit

 

NS 2

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

 

Punctualiteit

 

NS 3

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid

 

Punctualiteit

 

NS 4

Zitplaatskans in de spits HRN

 

Zitplaatskans

 

NS 5

Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid

 

Zitplaatskans

 

NS 6

Aantal drukke treinen in de spits

 

Zitplaatskans

 

NS 7

Gebruiksvriendelijke reisinformatie

 

Reisinformatie

 

Deur-tot-deur reis

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Deur-tot-deur reis

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Deur-tot-deur reis

Klantenservice en webcare

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Deur-tot-deur reis

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 8

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Klanttevredenheid

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Klanttevredenheid

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Klanttevredenheid

Klantenservice en webcare

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Klanttevredenheid

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 9

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

 

Klanttevredenheid

 

NS 10

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

 

Klanttevredenheid

 

Veilig reizen en werken

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Veilig reizen en werken

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Veilig reizen en werken

Klantenservice en webcare

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Veilig reizen en werken

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 11

Aantal rood sein (STS) passages

 

Spoorwegveiligheid

 

NS 12

Total recordable rate (TRR)

 

Arbeidsveiligheid

 

Internationale verbindingen

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Internationale verbindingen

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Internationale verbindingen

Noodzaak tot schoon en duurzaam vervoer

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Internationale verbindingen

Noodzaak tot schoon en duurzaam vervoer

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 13

Meer en snellere internationale verbindingen

 

Vaker en sneller rijdenNieuwe bestemmingen

 

Samenwerken met stakeholders

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Samenwerking in de vervoersketen

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Deur-tot-deur reis

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Samenwerking in de vervoersketen

Toekomstbeeld OV 2040

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Deur-tot-deur reis

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Samenwerking in de vervoersketen

Toekomstbeeld OV 2040

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 8

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Stations van wereldklasse

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Stations en omgeving

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Stations en omgeving

Klantenservice en webcare

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Stations en omgeving

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 14

Klanttevredenheid stations

 

Stationsbeleving

 

Innovatie

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Innovaties

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Innovaties

Technologische ontwikkelingen veranderen mobiliteitsmarkt

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Innovaties

Technologische ontwikkelingen veranderen mobiliteitsmarkt

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 15

Perceptie van NS als innovatief bedrijf (RepTrak)

 

Innovaties

 

Vormgever en kennisdeler mobiliteit

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Onze strategieOnze maatschappelijke bijdrageReikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Onze strategieOnze maatschappelijke bijdrage

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Onze strategieOnze maatschappelijke bijdrage

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 8

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

Drempelloos Reizen

 

Toegankelijkheid

103-1/2/3

DMA

Toelichting waarom het thema materieel is:
1. Waar de impact plaatsvindt
2. Hoe NS heeft bijgedragen aan / verantwoordelijk is voor de impact
3. Welke zaken niet in scope zijn van het rapport/ data

Toegankelijkheid

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

Toelichting management aanpak:
1. Toelichting hoe het thema wordt gemanaged door NS
2. Doel van het management proces
3. Omschrijving van beleid, commitment, doelstellingen, ingezette middelen, targets, verantwoordelijkheden, acties, programma's en intiatieven die zijn ontplooid tijdens het rapportage jaar. Daarnaast ook een omschrijving van de klachtenprocedures en de geboden oplossingen.

Toegankelijkheid

 

Toelichting op de evaluatie van de ondernomen acties:
1. Evaluatie van de effectiviteit van de managementaanpak
2. Uitkomsten van de evaluatie van de managementaanpak
3. Doorgevoerde aanpassingen aan de managementaanpak naar aanleiding van de evaluatie

Toegankelijkheid

Evaluatie van managementaanpak

 

NS 16

Aantal stations met reisassistentie

 

Toegankelijkheid

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina