Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

In het jaarverslag geeft NS haar operationele en financiële prestaties en de maatschappelijke aspecten van deze prestaties zoveel mogelijk geïntegreerd weer. De wijze van rapporteren is in overeenstemming met de GRI Standards: core optie. De bouwstenen voor deze rapportage zijn:

 • Relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)

 • Herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI SRS-rapportagerichtlijnen ('core' optie)

 • Electric Utilities Sector Supplement, EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • Daarnaast voldoet dit jaarverslag aan de OESO-richtlijnen.

Om zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van de opgenomen informatie heeft EY op verzoek van NS een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uitgevoerd op de niet-financiële informatie in de volgende hoofdstukken: Over NS, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland, Onze impact en de onderdelen Onze strategie, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Materialiteitsmatrix, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Over de scope van dit verslag en Reikwijdte en verslaggevingscriteria.

GRI-indicatoren

De selectie van GRI-indicatoren is gebaseerd op leidraden van GRI, het Vervoerplan 2020, gesprekken met onze stakeholders en de materialiteitsmatrix die daaruit volgt. Gerapporteerde gegevens komen voort uit metingen, berekeningen, opgaven door derden of interne systemen. In geval van wijzigingen in definities of inherente beperkingen in de data, geven we dit weer in het verslag. Een GRI-index vindt u aan het eind van het online jaarverslag.
Definitiekaarten inzake prestatie-indicatoren uit het Vervoerplan of de rapportagecriteria staan op www.ns.nl/mvoberekeningen en de definitiekaarten PI Vervoerplan 2021.

Reikwijdte

NS doet verslag over materiële onderwerpen zoals die uit de materialiteitsanalyse zijn gebleken. Ook zijn keuzes ten aanzien van diepgang en afbakening van die rapportage gebaseerd op deze analyse. Over onderwerpen waar NS minder eigen invloed op heeft of waar stakeholders minder belang aan hechten, wordt in mindere mate gerapporteerd. In de stakeholderdialoog heeft Abellio regelmatig input geleverd en vragen beantwoord omtrent materialiteiten als de financiële positie, activiteiten in Europa en activiteiten en ontwikkelingen in het buitenland.

Dit verslag gaat hoofdzakelijk over de activiteiten van NS in Nederland. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden toegelicht wanneer het NS-aandeel meer dan 50% bedraagt.

 • Tenzij anders aangegeven in de methodiek zijn alle gegevens gemeten. Eventuele schattingen worden uitgevoerd conform procedures in ons rapportagehandboek.

 • Onzekerheden in de data met betrekking tot de kwantificering van onze impact lichten we toe op www.ns.nl.

 • We rapporteren over keteninformatie met betrekking tot inkoop of als ons proces van waardecreatie hier aanleiding toe geeft. Keuzes die we hierin hebben gemaakt, staan vermeld indien relevant.

 • Acquisities worden in de gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.

 • De definities van de kpi's en de omschrijving van de gehanteerde meetmethodes vindt u in Definities Vervoerconcessies 2021.

Toevoegen aan verslag
Print pagina