Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over de scope van dit verslag

NS is een bedrijf met de basis in Nederland en met een Nederlandse aandeelhouder: de Staat der Nederlanden. In dit jaarverslag, gepubliceerd op 25 februari 2022, leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders vanwege de maatschappelijke impact die we in Nederland kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat we ook over onze buitenlandse activiteiten rapporteren in een apart hoofdstuk. De focus van NS ligt op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. NS richt zich primair op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor, ondersteund door activiteiten op het gebied van onder meer fietsvoorzieningen en stations en verbetering van de deur-tot-deurreis door OV-Fiets en samenwerking met andere (OV-)partners. Daarnaast streven we ernaar een financieel gezonde organisatie te blijven zodat wij kunnen blijven investeren in de groeiende mobiliteitsbehoefte van Nederland en in betaalbaarheid van het treinkaartje. Onze stakeholders verwachten dat ook van ons. Verder willen zij verantwoording over niet-financiële resultaten in Nederland.

Om de reiziger de beste dienstverlening tegen de juiste prijs te bieden, doen we ervaring op in het buitenland. We beoordelen of onze resultaten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse reiziger bijvoorbeeld voor grensoverschrijdend vervoer. Buitenlandse activiteiten moeten bijdragen aan het belang in Nederland. Onze Nederlandse stakeholders geven aan de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een materieel thema te vinden. Gezien de lage positionering van Abellio in de materialiteitsmatrix rapporteren we beperkter over dit onderwerp maar wel in verhouding tot de financiële impact van Abellio op NS in zijn geheel. De concessieovereenkomsten worden door de concessieverleners in een aanbesteding voorgeschreven waarin minder ruimte is voor niet-financiële indicatoren. Daarom is er in mindere mate sprake van rapportering van niet-financiële prestatie indicatoren.

Naast de jaarrekening, en de gecombineerde controleverklaring daarbij, omvat het NS Jaarverslag 2021 andere informatie:

  • Het NS Bestuursverslag met de hoofdstukken: Over NS, Trends, ontwikkelingen en strategie, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland, Financiële prestaties, Onze impact, NS Groep, exclusief het verslag van de raad van commissarissen;

  • het verslag van de raad van commissarissen;

  • de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De opzet van dit jaarverslag is drieledig:

  • Een kernverslag met Voorwoord van de president-directeur, NS en corona in 2021, Profiel van NS, Trends en ontwikkelingen, Onze strategie, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Materialiteitsmatrix, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland, Financiële prestaties, Onze impact. Bij de operationele resultaten vormen de resultaten die we behaald hebben binnen de concessie-afspraken met het ministerie van IenW voor het Nederlandse hoofdrailnet de kern van het verslag.

  • Een onderdeel met overige informatie waaronder Corporate governance, Organisatiecultuur, integriteit en Compliance, Beheersing van risico’s en Dialoog met onze stakeholders in Nederland.

  • Jaarrekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina