Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bedrijfslasten

Mede door besparingsinitiatieven is het kostenniveau in Nederland € 26 miljoen gedaald ten opzichte van 2020. Onder andere door daling van de personeelsaantallen daalde de personeelskosten (excl. bijzondere posten) met € 28 miljoen. Daartegenover stegen de afschrijvingskosten (€ 59 miljoen) door instroom van nieuwe treinen en investeringen in IT-oplossingen en de concessievergoeding en infraheffing (€ 14 miljoen). Het kostenniveau in het Verenigd Koninkrijk is € 75 miljoen gedaald. Het kostenniveau in Duitsland is gedaald als gevolg van de deconsolidatie. De bijzondere waardevermindering in Nederland voor de hoofdrailnet concessie (€ 1.562 miljoen) zoals verantwoord in 2020 is deels gerealiseerd, wat zich vertaalt in lagere afschrijvingen (€ 149 miljoen). Een deel van de door Abellio UK verantwoordde voorziening voor de door de DfT opgelegde beëindigingsvergoedingen en de bijzondere waardevermindering in 2020 (€ 702 miljoen) is in 2021 vrijgevallen dan wel teruggenomen (€ 382 miljoen),  nadat de definitief vastgestelde beëindigingsvergoedingen belangrijk neerwaarts zijn bijgesteld.

(in miljoenen euro's)

 

2021

 

2020

 

%

%

Lonen en sociale lasten

2.222

34

2.250

34

Overige personeelskosten

96

1

90

1

Inhuur personeel

95

1

114

2

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

967

15

888

13

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

432

7

463

7

Geactiviteerde productie eigen bedrijf

-99

-2

-137

-2

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

712

11

747

11

Infraheffing en concessievergoeding

1.439

22

1.515

23

Overige bedrijfslasten

676

10

768

11

Totale bedrijfslasten voor bijzonder posten

6.540

100%

6.698

100%

Resultaatimpact als gevolg van de (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen en (vrijval) voorzieningen beëindingsvergoedingen

-531

 

2.348

 

Totaal bedrijfslasten

6.009

 

9.046

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina