Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële positie

 

2021

2020

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen)

23%

15%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)

0,86

0,69

Balanstotaal (in miljoenen euro's)

7.368

8.063

De solvabiliteit is gestegen doordat het balanstotaal is gedaald vanwege deconsolidatie van de activiteiten in Duitsland en omdat het eigen vermogen stijgt naar € 1.689 miljoen (2020: € 1.179 miljoen) met name door toevoeging van de nettowinst van € 339 miljoen aan de algemene reserve.  

De financiële positie van NS is stabiel gebleven dankzij de steunmaatregelen. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd kredietbeoordelingsbureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, heeft de credit rating van NS Groep NV sinds oktober 2020 staan op A met een negatief vooruitzicht. Deze rating is gebaseerd op een onderliggend  kredietprofiel van bbb, verhoogd met 3 stappen (‘notches’) waarmee rekening wordt gehouden met onze aandeelhouder, de Nederlandse Staat. Voor de komende twaalf maanden zijn er financiële prognoses opgesteld waarbij ook een schatting van de aanhoudende bedrijfsimpact van corona is opgenomen. De beschikbare liquiditeiten bedragen ultimo 2021 € 680 miljoen en daarnaast is er € 448 miljoen dagelijks opvraagbaar uit beleggingen in geldmarktfondsen. Er zijn diverse kredietfaciliteiten beschikbaar met een totaal van € 895 miljoen per ultimo december 2021. Onderdeel van de liquiditeitspositie zijn ook zekerheden ontvangen uit hoofde van een energiecontract. De omvang daarvan is volatiel en bedraagt ultimo 2021 € 313 miljoen. Nadere detaillering is opgenomen in de paragraaf continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina