Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaam inkopen

NS koopt jaarlijks goederen en diensten in voor gemiddeld € 1,1 miljard (in 2020: 1,1 mld). In 2021 werkten we met ruim 3.000 leveranciers in 22 landen. 80% van de inkoop komt van 117 leveranciers en het grootste deel van wat we inkopen (97%) komt uit Nederland en West-Europa. Het gaat bij inkoop vooral om personele, financiële en facilitaire diensten, IT, bouw, communicatie, energie, treinen en vervoer.

Als inkopende partij oefent NS met leveranciersbeleid invloed uit op leveranciers om producten en diensten te verduurzamen. Onze leveranciers leveren daarmee een bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Onze mvo-eisen staan in de inkoopgovernance en zijn verankerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden (www.nsprocurement.nl) en ons Duurzaam Derdenbeleid. Verder werken we nauw samen met onze leveranciers en dagen we de markt uit om innovatieve en duurzame biedingen in te dienen. Met de volgende initiatieven geven we invulling aan onze regierol:

Verduurzaming van inkoop door aanbestedingsplannen

Vast onderdeel van aanbestedingsplannen bij een Europese aanbesteding is de afweging om passende duurzame selectie- en gunningscriteria op te nemen. Enkele voorbeelden:

  • Bij de aanbesteding voor facilitaire energie zijn naast de eis om het verbruik van NS volledig te vergroenen met Garanties van Oorsprong ook wensen opgenomen met betrekking tot het gezamenlijk ontwikkelen van acties gericht op het fossielvrij verbruik van elektriciteit.

  • Bij de lopende aanbesteding van kleding voor operationeel personeel in 2021 zijn eisen en wensen meegenomen ten aanzien van circulair grondstofgebruik retourstromen, recycling, fossielvrij ondernemen en social return.

  • Bij de aanbesteding voor transport van spoorwegmaterieel was fossielvrije dienstverlening een van de gunningscriteria. Dit heeft erin geresulteerd dat transport zoveel mogelijk met elektrische locomotieven gaat plaatsvinden in plaats van met diesellocomotieven. De intentie is om vanaf 2022 een hybride locomotief met accu te gebruiken.

Duurzaam Derdenbeleid 

In ons Duurzaam Derdenbeleid richten we ons op verduurzaming van leveranciers en hun producten en diensten. We vragen ze om mee te denken over fossielvrij, circulair, groen en sociaal ondernemerschap. In 2022 wordt een hernieuwd duurzaam inkoopbeleid van kracht, dat gekoppeld is aan de strategie van NS. Hiermee geven we meer richting in de afweging tussen duurzame en overige doelen.

Leveranciersassessments en Code of Conduct

We nemen Corporate Social Responsibility (CSR-)assessments af bij onze grootste leveranciers. In het sectorinitiatief Railsponsible is hiertoe gezamenlijk de standaard van het gebruik van Ecovadis afgesproken. In het assessment wordt de leverancier beoordeeld op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. De minimale ondergrens van dit assessment is in de periode vanaf 2018 stapsgewijs verhoogd: van 35 naar 50 punten in 2021.
 Daarnaast communiceren we via onze Code of Conduct expliciet naar de leverancier op basis van welke mvo-normen en -waarden we zaken willen doen. Wanneer sprake is van het niet naleven van de code, gaan we in gesprek met de leverancier en verzoeken we om een verbeterplan. Bij ernstige overtredingen, zoals corruptie, wordt besloten de relatie te verbreken.

Toevoegen aan verslag
Print pagina