Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken en het treinkaartje betaalbaar te houden, zijn een gezonde financiële positie en een gezond resultaat noodzakelijk. Dit rendement moet het gevolg zijn van goede operationele prestaties en tevreden klanten. Op die manier kunnen we blijven investeren in nieuw materieel en in brede duurzame mobiliteit wat ook in het publieke belang is. De ontwikkeling van het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten is een goede graadmeter om vast te stellen of het bedrijf in staat is met haar bedrijfsactiviteiten een gezond rendement te realiseren. Het onderliggend resultaat toont het resultaat uit bedrijfsactiviteiten geschoond voor bijzondere posten, zoals de bijzondere waardevermindering en ontvangen beschikbaarheidsvergoeding. Door de lagere reizigersopbrengsten als gevolg van de corona pandemie is het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten uitgekomen op -€ 925 miljoen (2020: -€ 890 miljoen). Het moge duidelijk zijn dat dit onvoldoende is om onze ambitie waar te maken. Onze eerste focus ligt op het weer  terugkrijgen van de reiziger in onze treinen en op de stations zodra dit weer mogelijk is en op de aanpassing van onze organisatie naar een kleiner NS om te komen tot een financieel verantwoorde bedrijfsvoering met als uitgangspunt een betaalbaar treinkaartje.

(in miljoenen euro's)

2021

2020

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

482

-2.443

- Waarvan Verenigd Koninkrijk

409

-615

- Waarvan Duitsland

-22

-127

Beschikbaarheidsvergoeding

-925

-818

Bijzondere posten Abellio UK: met name (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen en (vrijval) voorzieningen beëindingsvergoedingen

-382

702

(Resultaatimpact) bijzondere waardevermindering HRN contract

-149

1.562

NOW-regeling

-15

-24

Saldo diversen

1

8

Voorziening reorganisatie

11

31

Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

16

 

Afwikkeling diverse claims

36

9

Impairment Abellio Duitsland

 

83

Onderliggend resultaat

-925

-890

- Waarvan Verenigd Koninkrijk

27

87

- Waarvan Duitsland

-22

-44

Door de nieuwe contractvormen in het Verenigd Koninkrijk kan niet meer worden gesproken over additionele bijdragen (EMA-/ERMA) in verband met corona en wordt dit niet langer gecorrigeerd op het onderliggend resultaat. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2020 aangepast.

Toevoegen aan verslag
Print pagina