Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2021

31 december 2020*

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

2.973

2.919

12

Vastgoedobjecten

124

129

13

Immateriële vaste activa

345

376

30

Gebruiksrechten vaste activa

827

1.865

15

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

26

19

22

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

131

160

10

Latente belastingvorderingen

367

41

 

Totaal vaste activa

4.793

5.509

    

16

Voorraden

176

194

17

Debiteuren en overige vorderingen

1.219

1.175

 

Te vorderen winstbelasting

22

13

22

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

478

35

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

680

1.137

 

Totaal vlottende activa

2.575

2.554

    
 

Totaal activa

7.368

8.063

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

23

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Overige reserves

36

21

 

Ingehouden winsten

308

2.697

 

Onverdeeld resultaat

339

-2.378

 

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

1.695

1.352

 

Minderheidsbelang derden

-6

-173

 

Eigen vermogen

1.689

1.179

    

27

Aan komende jaren toe te rekenen baten

161

197

24

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

1.598

1.130

30

Leaseverplichtingen

634

1.601

28

Personeelsbeloningen

54

37

29

Voorzieningen

216

179

19

Overlopende posten

10

14

10

Latente belastingverplichtingen

2

1

 

Totaal langlopende verplichtingen

2.675

3.159

    

24

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

196

81

30

Leaseverplichtingen

296

465

 

Verschuldigde winstbelasting

12

14

20

Crediteuren en overige schulden

1.647

2.022

21

Vooruitontvangen baten

645

562

29

Voorzieningen

208

581

 

Totaal kortlopende verplichtingen

3.004

3.725

 

Totaal verplichtingen

5.679

6.884

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.368

8.063

  • * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden in verband met saldering van latente belastingvorderingen en latente belastingschulden binnen fiscale eenheid
Toevoegen aan verslag
Print pagina