Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2021

31 december 2020

   

Financiële vaste activa

1.695

1.352

   

Totaal activa

1.695

1.352

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Wettelijke afdekkingsreserve

6

-23

Wettelijke reële waarde reserve

53

53

Actuariële reserve

-1

-1

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

302

240

Wettelijke herwaarderingsreserve deelnemingen

64

64

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

-35

-21

Algemene reserve

-45

2.406

Onverdeeld resultaat

339

-2.378

 

1.695

1.352

   

Totaal passiva

1.695

1.352

Toevoegen aan verslag
Print pagina