Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

(in miljoenen euro's)

2021

2020

 

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

-367

117

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-5

-2

11,12,13,30

Afschrijvingen

818

909

11,12,13,30

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

-85

1.730

 

Nettofinancieringsresultaat

349

20

 

Mutatie voorzieningen

-383

606

15,22

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

-

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-49

-56

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-39

-45

  

239

3.279

    
 

Resultaat na aanpassingen

739

698

    
 

Mutatie voorraden

-5

-10

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-505

10

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

157

273

 

Mutaties werkkapitaal

-353

273

    
 

Betaalde rente

-35

-56

 

Ontvangen /betaalde winstbelastingen

4

-1

  

-31

-57

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

355

914

    
 

Ontvangen financieringsbaten

4

2

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

3

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-

11,13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-553

-548

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-1

-

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

34

-34

 

Deconsolidatie Abellio Duitsland

-35

-

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-449

-42

15,22

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

19

4

11,12,13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

18

13

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-963

-602

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-608

312

    
 

Aflossing van opgenomen leningen

-78

-494

 

Aflossing van leaseverplichtingen

-478

-482

 

Opname leningen

676

1.001

 

Betaald dividend

-

-

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

120

25

    
 

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

-488

337

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

1.137

818

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

31

-18

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

-

-

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

680

1.137

Toevoegen aan verslag
Print pagina