Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

(in miljoenen euro's)

2021

2020

    

1

Opbrengsten*

5.546

5.759

1

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

940

842

 

Totaal opbrengsten

6.486

6.601

    

2

Kosten personeel

2.413

2.455

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

733

2.637

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

432

464

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-99

-137

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

712

747

7

Infraheffing en concessievergoeding

1.439

1.515

8

Overige bedrijfslasten

379

1.365

 

Bedrijfslasten

6.009

9.046

15

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

5

2

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

482

-2.443

 

Financieringsbaten

4

39

 

Financieringslasten

-353

-60

26

Nettofinancieringsresultaat

-349

-21

 

Resultaat voor winstbelastingen

133

-2.464

9

Winstbelasting

367

-117

 

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

339

-2.378

 

Minderheidsbelang

161

-203

 

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

  • * Door de nieuwe contractvormen in het Verenigd Koninkrijk kan niet meer worden gesproken over additionele bijdragen in verband met corona en wordt geen uitsplitsing gegeven. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2020 aangepast.
Toevoegen aan verslag
Print pagina