Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Remuneratierapport raad van bestuur

Samenstelling raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën benoemt de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar. Dit gebeurt op voordracht van de raad van commissarissen. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar. Eelco van Asch is per 1 maart 2021 benoemd tot directeur operatie. Tjalling Smit is per 1 april 2021 voor vier jaar herbenoemd. In 2021 bestond de raad van bestuur uit de volgende leden:

 

Functie

Eerste benoeming

Einde benoeming

Marjan Rintel

President-directeur

1 oktober 20201

30 september 2024

Bert Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016

14 september 2024

Tjalling Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

1 april 2017

31 maart 2025

Anneke de Vries

Directeur stations

15 oktober 2019

14 oktober 2023

Eelco van Asch

Directeur operatie

1 maart 2021

28 februari 2025

  • 1 Marjan Rintel was voor haar benoeming als president-directeur sinds 15 juli 2016 directeur operatie.  

Overeenkomstig het beloningsbeleid is de duur van de arbeidsovereenkomst gelijk aan de benoemingstermijn, met uitzondering van Marjan Rintel. Zij had al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor haar eerste benoeming. In alle arbeidsovereenkomsten bedraagt de opzegtermijn voor de bestuurder twee maanden en voor de werkgever vier maanden.

Beloningsbeleid

Per 1 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens de Nederlandse staat het nieuwe beloningsbeleid voor de raad van bestuur van NS vastgesteld. Dit beleid is erop gericht de raad van commissarissen in staat te stellen goed gekwalificeerde bestuurders aan te trekken (zowel in- als extern) en te behouden. Het beloningsbeleid moet de doelstellingen en de strategie van NS ondersteunen en bevorderen en het publieke karakter van NS reflecteren. Het beleid is gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen en voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De beloningsverhouding binnen de raad van bestuur is gebaseerd op wat gebruikelijk is in de externe markt, afhankelijk van de zwaarte van de functie. De functiezwaarte wordt vastgesteld aan de hand van de Hay-methode en speelt eveneens een rol bij het vaststellen van de beloningsniveaus van het bestuur. Deze beloningsniveaus worden vastgesteld op basis van een marktvergelijking met twee referentiemarkten: de (semi-)publieke referentiemarkt bestaande uit staatsdeelnemingen en vervoersbedrijven (BNG Bank, COVRA, FMO, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, NWB Bank, Schiphol, TenneT, Thales, ProRail, RET, GVB en HTM), en de private referentiemarkt bestaande uit ondernemingen in de Nederlandse markt met een vergelijkbaar functiezwaarte niveau als het bestuur van NS. Uitgangspunt voor het referentie-inkomen (vast en variabel) van de raad van bestuur is het mediaanniveau voor de combinatie van vast en variabel inkomen van deze referentiemarkten in de verhouding 60% (semi)publiek en 40% privaat. Er is gekozen voor mediaanniveau omdat de mediaan van beide markten stabieler verloopt over de functiezwaartes dan hogere of lagere marktniveaus. Bovendien wordt, vanwege het publieke karakter van NS, met de weging 60% (semi)publiek versus 40% privaat rekening gehouden met een lager marktniveau dan de mediaan ten opzichte van de gehele Nederlandse markt.
Bij het vaststellen van de vaste remuneratie van de raad van bestuur wordt 100/120ste van het referentie inkomen gehanteerd en is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op de lange termijn waardecreatie. Voor NS betekent dit dat rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie die NS inneemt, de verplichtingen die NS uit hoofde van de concessie heeft en de lange termijn uitdagingen voor de mobiliteit van Nederland.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS, voor afloop van de benoemingstermijn, bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris. De raad van commissarissen bepaalt of de beëindigingsvergoeding wordt uitgekeerd en de hoogte van de vergoeding. Bij niet herbenoemen ontvangt de bestuurder geen vertrekvergoeding, behalve voor zover de wet anders bepaalt.

Resultaatafspraken raad van bestuur

Het bestuur heeft resultaatafspraken gemaakt die bestaan uit gezamenlijke en individuele doelen, die zijn vastgelegd in targetletters. Aan de resultaten is geen beloning gekoppeld (zie onder variabele beloning) maar deze zijn wel onderdeel van het beoordelingsproces. De individuele doelen zijn gerelateerd aan de portefeuille waarvoor een directielid verantwoordelijk is. De gezamenlijke doelen voor 2021 waren zoals in onderstaande tabel vastgesteld.

Doelstellingen

KPI

Target

R

Klant

OV Klantenbarometer

7,5

 
 

Reizigerspunctualiteit 5-min hoofdrailnet

92,6%

 
 

Meer reizigers in de trein/ bezettingsgraad

22%

 

Financieel

Voortgang transformatie financieel
De RvB is verantwoordelijk voor de realisatie van totale besparingen eind 2021.

€ 105 mln

 

Gedrag & cultuur

NS werkt aan een open en veilige werkomgeving, waarin we elkaar aanspreken, het eerlijke verhaal vertellen, bewust keuzes maken en risico’s afwegen en elkaar helpen.

  
 

1. Leidinggevende toont voorbeeldgedrag op de duurzame gedragsverandering

65% of meer

 
 

2. Diversiteit

Ieder RvB-lid heeft 1 direct report of 1 management-positie ingevuld met een medewerker met een niet-westerse achtergrond

 
 

Ziekteverzuim

  
 

Aantoonbaar sturen op duurzame substantiële daling van het ziekteverzuim.

  
 

Percentage medewerkers met werkvermogen goed of uitstekend

80%

 
 

Ziekteverzuim staf (na correctie lichte dienst)

4%

 
 

Ziekteverzuim operatie (na correctie lichte dienst)

8%

 
 

Veiligheid

  
 

Risico Inventarisaties en Evaluaties zijn inclusief bijbehorend plan van aanpak conform het arbobeleid uitgevoerd.

75%

 
 

Inclusiviteit & Duurzaamheid

  
 

Duurzame banen: Aantal gecreëerde duurzame banen in 2021

125 banen

 

Binnen de doelstelling ‘Klant’ is de Reizigerspunctualiteit behaald. De financiële doelstelling is behaald. Binnen de doelstelling ‘Gedrag en Cultuur’ is het percentage werkvermogen, veiligheid en inclusiviteit & duurzaamheid behaald. Het resultaat van de OV Klantbarometer wordt op 21 maart 2022 gepubliceerd. De overige doelstellingen zijn niet behaald.

Samenstelling beloningspakket

De raad van commissarissen heeft in juni 2020, na voorstel van de remuneratie- en nominatiecommissie op vrijwillig verzoek van alle leden van de raad van bestuur, besloten dat het vaste inkomen van de raad van bestuur tijdelijk met 10% wordt gekort voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Deze korting is tot 1 juli 2022 verlengd. Tevens is de cao-loonsverhoging van 1,2% per 1 april 2020 en van 1,6% per 1 april 2021 niet toegepast. Deze cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid weer toegepast met ingang van 1 januari 2022.
In de jaarrekening is bij het onderdeel Beloning van bestuurders <link>een tabel opgenomen waarin de totale beloning over 2021 wordt gespecificeerd.

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2021 was als volgt:

 

Functie

Vast inkomen op 31 december 2021 (EUR)2

Genoten vast inkomen 2021 (EUR)

Marjan Rintel

President-directeur

473.806

426.425

Bert Groenewegen

Directeur financiën

371.612

334.451

Tjalling Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

371.612

334.451

Anneke de Vries

Directeur stations

371.612

334.451

Eelco van Asch1

Directeur operatie

371.612

278.709

  • 1 Op 1 maart 2021 is Eelco van Asch aangetreden als directeur operatie.
  • 2 Exclusief cao-verhogingen op basis van de cao NS.

Het verschil tussen het vast inkomen en het genoten vast inkomen wordt verklaard door de loonmatiging van 10%.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning. Zij zijn hiervoor niet gecompenseerd in vast inkomen. De raad van commissarissen kan op grond van het beloningsbeleid overwegen de variabele beloning weer toe te kennen. Deze is gemaximeerd op 20% van het vaste jaarsalaris.

Pensioen

De raad van bestuur neemt deel aan de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel bedraagt twee/derde van de totale pensioenlasten. Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd. Voor 2021 bedraagt de aftoppingsgrens € 112.189 bruto. Alle huidige en nieuwe medewerkers met een hoger inkomen, inclusief de raad van bestuur, ontvangen een bruto toelage van 12% over het deel van het vast inkomen boven de aftoppingsgrens. Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren en op dat moment in dienst van NS, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Alleen Marjan Rintel valt onder deze overgangsmaatregel zoals beschreven in hoofdstuk 10 art. 26a van de cao NS.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

De overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor alle medewerkers van NS. Daarnaast ontvangt het bestuur een passende kostenvergoeding, een leaseauto of uitbetaling van het mobiliteitsbudget en worden communicatiemiddelen ter beschikking gesteld. Voor zakelijk verkeer kunnen alle bestuurders gedeeld gebruik maken van twee directieauto’s met chauffeur. Onder zakelijk verkeer verstaat NS ook het verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Voor alle bestuurders vindt een fiscale bijtelling plaats voor het gebruik van de directieauto’s. Omdat het privégebruik onvermijdelijk is en voortvloeit uit het dienstverband met NS, ontvangen de bestuurders een netto vergoeding ter hoogte van de over de fiscale bijtelling verschuldigde loonbelasting.

NS verstrekt aan de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding wordt vanaf 2021 vanuit de Corporate Governance Code berekend op basis van de bezoldiging van de president-directeur en de gemiddelde jaarlijkse beloning1. De beloningsverhouding over 2021 is vastgesteld op 7. De interne beloningsverhouding 2020 was 8, gebaseerd op de mediaan.

  • 1 de gemiddelde jaarlijkse beloning van de medewerkers NS en Abellio Nederland over het kalenderjaar 2021 worden vastgesteld door de totale loonkosten in het boekjaar te delen door het gemiddeld aantal FTE gedurende het boekjaar. Daarbij wordt pro rato rekening gehouden met inhuur van externe medewerkers over de periode oktober 2020 en september 2021, voor zover deze worden ingehuurd voor ten minste drie maanden gedurende het boekjaar.
Toevoegen aan verslag
Print pagina