Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2021

2020

Lonen en salarissen

1.836

1.854

Premies sociale verzekeringen

255

248

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

84

101

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

47

47

Overige personeelskosten

96

91

Inhuur personeel

95

114

Totaal

2.413

2.455

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:

(in fte)

2021

2020

Nederland

17.241

17.556

Verenigd Koninkrijk

15.834

16.259

Duitsland*

1.521

2.900

Totaal

34.596

36.715

  • * De gemiddelde personeelsbezetting van Duitsland is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in de eerste helft van 2021, geëxtrapoleerd naar het hele jaar 2021

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:

(in fte)

2021

2020

Nederland

17.071

17.453

Verenigd Koninkrijk

15.658

16.142

Duitsland

-

3.060

Totaal

32.729

36.655

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw ****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2021

Mevrouw M.E.F. Rintel

426.425

47.010

-

3.806

4.368

15.623

497.232

De heer H.L.L. Groenewegen

334.451

31.131

16.920

3.806

4.368

15.623

406.299

De heer T.B. Smit

334.451

31.131

-

3.806

18.829

15.623

403.840

Mevrouw A.M.E. de Vries

334.451

31.131

3.102

3.806

4.368

15.623

392.481

De heer E.F.W. van Asch*

278.709

25.942

-

3.045

3.640

13.019

324.355

Totaal

1.708.487

166.345

20.022

18.269

35.573

75.511

2.024.207

        

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw ****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2020

Mevrouw M.E.F. Rintel***

376.025

37.316

52

2.998

4.368

15.351

436.110

De heer R.H.L.M. van Boxtel**

343.509

32.733

-

7.191

3.276

11.513

398.222

De heer H.L.L. Groenewegen

353.032

31.380

16.920

2.998

4.368

15.351

424.049

De heer T.B. Smit

353.032

31.380

-

2.998

4.368

15.351

407.129

Mevrouw A.M.E. de Vries

353.032

31.380

3.164

2.998

4.368

15.351

410.293

Totaal

1.778.630

164.189

20.136

19.183

20.748

72.917

2.075.803

  • * De heer van Asch is per 1 april 2021 aangetreden als Directeur Operatie
  • ** De heer van Boxtel is per 1 oktober 2020 afgetreden
  • *** Mevrouw Rintel is per 1 oktober 2020 aangetreden als President-directeur
  • **** Berekend over het vaste salaris

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is het vaste inkomen op vrijwillig verzoek van de raad van bestuur tijdelijk met 10% gekort. Deze korting wordt met 6 maanden verlengd. Tevens is de cao-loonsverhoging van 1,2% per 1 april 2020 en van 1,6% per 1 april 2021 niet toegepast. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid weer toegepast met ingang van 1 januari 2022.

De 5 bestuurders maken gezamenlijk gebruik van twee directieauto’s. De heer Groenewegen heeft geen leaseauto en aan hem is het mobiliteitsbudget (wat ook van toepassing is op de overige directieleden) volledig uitgekeerd. De overige 4 bestuurders beschikken over een leaseauto. Aan mevrouw De Vries is het restant van het mobiliteitsbudget, dat niet is aangewend voor de leaseauto, uitgekeerd.

Over de jaren 2018-2021 zijn aan de heer Smit de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gecompenseerd. Deze compensatie is verstrekt omdat deze verzekering in het verleden was afgesloten op basis van door NS verstrekte informatie, maar achteraf gezien hetzelfde risico dekte als de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Totaal

2021

1.617.236

107.404

1.724.640

2020

1.837.572

112.590

1.950.162

Dit betreft managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille. In de tabel is de manager Abellio GmbH tot 30 juni 2021 opgenomen in lijn met de consolidatie.

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2021 bedraagt in totaal € 218.350 (2020: € 232.100). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2021

2020

G.J.A. van de Aast

42.512

44.726

Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

H.H.J. Dijkhuizen

35.112

36.584

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 26 januari 2020 voorzitter risk- en auditcommissie

  

J.J.M. Kremers (tot 26 januari 2020)

-

2.652

Voorzitter risk- en auditcommissie

  

N. Albayrak

32.608

34.322

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

M.E. van Lier Lels

37.894

39.888

Lid risk- en auditcommissie, vice voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.L. Stuijt

37.616

39.606

Lid risk- en auditcommissie, voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

  

W.J. van der Feltz

32.608

34.322

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

Totaal

218.350

232.100

De gemiddelde vergoedingen voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro’s)

2021

2020*

Voorzitter RvC

35.056

37.003

Vice voorzitter RvC

31.049

32.774

Lid RvC

26.042

27.488

Voorzitter risk- en auditcommissie

7.512

7.929

Lid risk- en auditcommittee

2.504

2.643

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

7.512

7.929

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.504

2.643

  • * Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is de bezoldiging van de raad van commissarissen op eigen verzoek tijdelijk met 10% gekort. Deze korting wordt met 6 maanden verlengd. Tevens is de cao-loonsverhoging van 1,2% per 1 april 2020 en van 1,6% per 1 april 2021 niet toegepast. De cao-verhogingen zijn vanaf 1 januari 2022 weer toegepast.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina