Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

NS vindt het essentieel om te werken met een diversiteit aan mensen en gezichtspunten, qua leeftijd, ervaring, achtergrond, gender, seksuele voorkeur en karakter. Voor iedereen is ruimte binnen ons bedrijf. We bieden iedere medewerker gelijke kansen om talenten te ontplooien en streven naar een open, veilige en inclusieve werkomgeving. Om op alle niveaus een afspiegeling te zijn van de maatschappij, stimuleren we het aantrekken en behouden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers, die dit kunnen terugvinden in de Gedragscode voor leveranciers.

Vrouwen in de top

Eind 2022 bestond 37% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2021: 36%). Op dat moment was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 50% en telde de raad van bestuur 1 vrouwelijk bestuurslid (20%). Hiermee voldoet NS met betrekking tot de raad van bestuur niet aan art. 5.2.3 van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022. Volgens dat beleid zou de RvB ten minste voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. NS is zich bewust van de disbalans en is voornemens om deze op te heffen en op termijn weer aan de gestelde eisen te voldoen.

Gelijke beloning

In 2022 heeft intern onderzoek opnieuw aangetoond dat er bij NS geen loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Bij het onderzoek hebben we rekening gehouden met factoren als het aantal contracturen en leeftijd.

Medewerkers met een arbeidsbeperking

In 2022 werkten er bij NS 170 mensen met een arbeidsbeperking in zogeheten participatiebanen (2020: 131). 142 mensen waren eind december nog in dienst. Door de krappe arbeidsmarkt en coronabeperkingen begin 2022 was het een uitdaging om voldoende nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking aan te nemen. Eind 2022 stonden nog 6 vacatures voor deze doelgroep open. Voor de begeleiding van collega’s met een arbeidsbeperking leidden we directe collega’s en managers op. Ook bieden we hun loopbaanbegeleiding, workshops en opleidingen om hun carrière binnen of buiten NS verder vorm te geven.  

Medewerkers met een migratieachtergrond

In 2022 werkten we verder aan in- en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Zo voerden we bijvoorbeeld een nieuwe arbeidsmarktcampagne met rolmodellen en deden we mentortrajecten met Agora Network en de ECHO Foundation, organisaties op het gebied van diversiteit. Ook rolden we methodes voor anoniem solliciteren en onbevooroordeeld selecteren verder uit en organiseerden we bewustwordingsworkshops.

We zijn in 2022 gestart met nieuw technisch mbo-leerwerktraject voor 15 statushouders in het project Zaanstraat bij ons onderhoudsbedrijf in Haarlem. We bieden medewerkers bij hun werkzaamheden een opleiding, vaktaalondersteuning, werkplekbegeleiding en ontwikkelmogelijkheden. Met het nieuwe initiatief RefugeeWork geven we in de retailformules mensen met een vluchtelingachtergrond extra kansen.

In 2022 zijn 12 statushouders vanuit stichting UAF gestart in een functie op hbo-/wo-niveau. Daarnaast vervulden tien NS-medewerkers een mentorrol voor tien UAF-statushouders om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Verder stimuleren we de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met UAF, Vluchtelingenwerk en gemeenten.

Sinds 2020 heeft NS de commissie Diversiteit in senior posities. Die commissie heeft geleid tot een toename van medewerkers met een migratieachtergrond in het seniormanagement van 5 naar 14 medewerkers. Dit is een stijging van 2,2% in 2020 naar 6,7% op 1 januari 2023. Vóór de commissie was het percentage nooit hoger dan 3% en stroomden er niet of nauwelijks mensen met een migratieachtergrond in. Doel is jaarlijks minimaal 5 nieuwe medewerkers met een niet-westerse achtergrond in senior-posities.

Toevoegen aan verslag
Print pagina