Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2022

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2022

In bovenstaande tabel zijn de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, zoals nader toegelicht onder de winst- en verliesrekening op voorgaande pagina en in noot 2, begrepen.

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

vóór resultaatbestemming

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022

Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

Onder de overige reserves is de reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop opgenomen.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2022

De toelichting is verdeeld in zes onderdelen. De toelichting bevat zowel de relevante informatie als een beschrijving van de specifieke waarderingsgrondslagen die toegepast zijn op het onderwerp van de individuele toelichting.

Sectie 1 Algemene informatie en belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd aan Laan van Puntenburg te Utrecht in Nederland (KvK nummer 30012558).

1. Bedrijfsovernames

Op 1 februari 2022, respectievelijk 1 maart 2022, zijn alle aandelen in PTS en WestfalenBahn na beëindiging van de insolventieprocedures opnieuw verworven door de nieuwe Duitse houdstermaatschappij (ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft

2. Activa en passiva aangehouden voor verkoop/ Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In overeenstemming met haar strategie, die vereist dat buitenlandactiviteiten bijdragen aan het belang van de Nederlandse reiziger, heeft NS met toestemming van haar aandeelhouder toegewerkt naar een vertrek uit de Britse markt.

3. Opbrengsten

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografisch gebied.

Toon meer resultaten