Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële positie

Lenen om te investeren

Hieronder is een aangepast kasstroomoverzicht weergegeven, dat focust op de verhouding tussen de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de relatie met de ontwikkeling van de schuldpositie.

Kasstroomoverzicht (in miljoenen euro's)

2022

2021

2020

Totaal

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na aflossing van leaseverplichtingen (excl. zekerheidsgelden energiecontract)

656

-437

441

660

Verwerving van (im)materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

-450

-554

-548

-1.552

Saldo kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en investeringen

206

-991

-107

-892

Toename van leningen (saldo opname/aflossing)

80

598

507

1.185

Saldo overige kasstromen en valutakoersverschillen

-266

-64

-81

-411

Totale mutatie geldmiddelen en kasequivalenten (incl. valutakoersverschillen)

20

-457

319

-118

Geldmiddelen en kasequivalanten (ultimo)

394

680

1.137

 

Geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

304

-

-

 

NS heeft in 2022 € 450 miljoen (2021: € 544 miljoen) geïnvesteerd in met name de aankoop van nieuwe treinen en het moderniseren van bestaande treinen en in IT ter ondersteuning van de operatie en van klantcontacten. Ondanks de steun van de overheid in de vorm van de BVOV is de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten sinds het uitbreken van de coronapandemie onvoldoende geweest om de bedrijfs- en investeringsuitgaven te dekken. Het sinds 2020 opgelopen negatieve verschil van € 892 miljoen heeft geleid tot een forse toename in leningen (saldo opname/aflossing) van € 1.185 miljoen (tot een totaal van € 1.840 miljoen) om de bedrijfsactiviteiten en investeringen te financieren. Het saldo overige kasstromen in 2022 is negatief, met name door het beleggen van tijdelijk overtollige geldmiddelen in geldmarktfondsen.

Beperkte daling kredietwaardigheid sinds de coronapandemie

Standard & Poor’s (S&P) is een onafhankelijk kredietbeoordelingsbureau en beoordeelt al langere tijd de kredietwaardigheid van NS. Een belangrijke indicator is de verhouding tussen de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en de schuldpositie. Het aandeelhouderschap van de Nederlandse Staat bevordert de beoordeling van de kredietwaardigheid door S&P. NS kreeg in de laatste beoordeling voor corona, in mei 2019, een A+ rating. Dankzij de beschikbaarheidsvergoeding in 2020, 2021 en 2022 is de daling van de rating ondanks de fors lagere reizigersaantallen en het negatieve onderliggende resultaat uit bedrijfsactiviteiten beperkt gebleven. In de meest recente beoordeling, juni 2022, staat de rating op A met een stabiel vooruitzicht.

Geherstructureerde Duitse activiteiten opnieuw opgenomen

In 2022 zijn de geherstructureerde Duitse activiteiten opnieuw opgenomen in de geconsolideerde balans van NS. Hierdoor is in 2022 het balanstotaal toegenomen. Hieronder is de balans van NS weergegeven.

Balans (in miljoenen euro's)

2022

2021

 

2022

2021

Vaste activa

4.866

4.793

Eigen vermogen

2.309

1.689

Vlottende activa

1.641

1.895

Langlopende verplichtingen

2.384

2.675

Geldmiddelen en kasequivalenten

396

680

Kortlopende verplichtingen

2.339

3.004

Activa aangehouden voor verkoop

1.476

-

Passiva aangehouden voor verkoop

1.347

-

Totaal activa

8.379

7.368

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.379

7.368

NS heeft als bezittingen onder meer treinen, voorraad, software en bedrijfsgebouwen en terreinen voor onderhoud aan de treinen en huisvesting van personeel. Daarnaast hebben we vastgoedobjecten die we verhuren aan derden voor bijvoorbeeld het Retail aanbod op stations.

Het balanstotaal is in 2022 toegenomen, vooral door het opnieuw opnemen van de Duitse entiteiten in de consolidatie (€ 727 miljoen), investeringen (€ 450 miljoen) en de gedeeltelijke terugname van de bijzondere waardevermindering (€ 385 miljoen). De impact van de bijzondere waardevermindering is ultimo 2022 € 879 miljoen. Gegeven de voorgenomen verkoop van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk worden de betreffende activa en passiva gesaldeerd gepresenteerd onder respectievelijk activa en passiva aangehouden voor verkoop.

Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen vallen garanties die NS heeft verstrekt ter zake uitvoering van concessie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Deze zijn afgenomen tot € 504 miljoen (2021: € 781 miljoen) en lopen voor een groot deel in 2023 af.

De voor de Groep beschikbare liquiditeiten bedragen per 31 december 2022 € 1.141 miljoen. Dit bestaat uit € 396 miljoen geldmiddelen, waaronder de van Eneco ontvangen zekerheden uit hoofde van een Credit Support Agreement onder het energiecontract ten behoeve van het Nederlandse hoofdrailnet van € 360 miljoen, en beleggingen in twee geldmarktfondsen van totaal circa € 745 miljoen. Hiernaast kan de Groep gebruik maken van kredietfaciliteiten van in totaal € 950 miljoen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina