Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

   

Financiële vaste activa

2.308

1.695

   

Totaal activa

2.308

1.695

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Wettelijke afdekkingsreserve

42

6

Wettelijke reële waarde reserve

54

53

Actuariële reserve

-7

-1

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

287

302

Wettelijke herwaarderingsreserve deelnemingen

61

64

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

-32

-35

Algemene reserve

312

-45

Onverdeeld resultaat

579

339

 

2.308

1.695

   

Totaal passiva

2.308

1.695

Toevoegen aan verslag
Print pagina