Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over de scope van dit verslag

NS is een bedrijf met de basis in Nederland en met een Nederlandse aandeelhouder: de Staat der Nederlanden. In dit jaarverslag, gepubliceerd op 23 februari 2023, leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders vanwege de maatschappelijke impact die we in Nederland kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat we ook over onze buitenlandse activiteiten rapporteren in een apart hoofdstuk. De focus van NS ligt op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. NS richt zich primair op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor, ondersteund door activiteiten op het gebied van onder meer fietsvoorzieningen en stations en verbetering van de deur-tot-deurreis door OV-Fiets en samenwerking met andere (OV-)partners. Daarnaast streven we ernaar een financieel gezonde organisatie te blijven zodat wij kunnen blijven investeren in de groeiende mobiliteitsbehoefte van Nederland en in betaalbaarheid van het treinkaartje. Onze stakeholders verwachten dat ook van ons. Verder willen zij verantwoording over niet-financiële resultaten in Nederland.

Om de reiziger de beste dienstverlening tegen de juiste prijs te bieden, doen we ervaring op in het buitenland. We beoordelen of onze resultaten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse reiziger bijvoorbeeld voor grensoverschrijdend vervoer. Buitenlandse activiteiten moeten bijdragen aan het belang in Nederland. Onze Nederlandse stakeholders geven aan de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een materieel thema te vinden. Gezien de lage positionering van Abellio in de materialiteitsmatrix rapporteren we beperkter over dit onderwerp maar wel in verhouding tot de financiële impact van Abellio op NS in zijn geheel. De concessieovereenkomsten worden door de concessieverleners in een aanbesteding voorgeschreven waarin minder ruimte is voor niet-financiële indicatoren. In het jaarverslag worden de gegevens van de verschillende Abellio entiteiten niet meegenomen in de berekeningen van onze niet-financiële prestatie indicatoren, deze worden afzonderlijk gerapporteerd over Abellio in ons hoofdstuk 'Onze activiteiten en prestaties in het
buitenland'.

Naast de jaarrekening, en de gecombineerde controleverklaring daarbij, omvat het NS Jaarverslag 2022 andere informatie:

  • Het NS Bestuursverslag met de hoofdstukken: Voorwoord van de president-directeur, Dilemma's, Profiel van NS, Trends, en ontwikkelingen, Onze strategie, HRN-concessie vanaf 2025, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze duurzame prestaties, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland, Financiële prestaties, Onze impact op Nederland en de volgende onderdelen opgenomen onder het hoofdstuk NS Groep: Corporate Governance, Beheersing van risico’s, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Verklaring raad van bestuur, Over de scope van dit verslag en Reikwijdte en verslaggevingscriteria;

  • het verslag van de raad van commissarissen;

  • de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De opzet van dit jaarverslag is drieledig:

  • Een kernverslag met Voorwoord van de president-directeur, Dilemma's, Profiel van NS, Trends en ontwikkelingen, Strategie, HRN-concessie vanaf 2025, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze duurzame prestaties, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland, Financiële prestaties en Onze impact op Nederland. Bij de operationele resultaten vormen de resultaten die we behaald hebben binnen de concessie-afspraken met het ministerie van IenW voor het Nederlandse hoofdrailnet de kern van het verslag.

  • Een onderdeel met overige informatie waaronder Corporate governance, Beheersing van risico’s en Dialoog met onze stakeholders.

  • Jaarrekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina