Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sectie 2 Resultaat over het jaar

1. Bedrijfsovernames

Op 1 februari 2022, respectievelijk 1 maart 2022, zijn alle aandelen in PTS en WestfalenBahn na beëindiging van de insolventieprocedures opnieuw verworven door de nieuwe Duitse houdstermaatschappij (ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft

2. Activa en passiva aangehouden voor verkoop/ Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In overeenstemming met haar strategie, die vereist dat buitenlandactiviteiten bijdragen aan het belang van de Nederlandse reiziger, heeft NS met toestemming van haar aandeelhouder toegewerkt naar een vertrek uit de Britse markt.

3. Opbrengsten

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografisch gebied.

4. Kosten personeel

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt, waarbij de personeelskosten van de personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk in 2021 en 2022 zijn opgenomen onder resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten:

5. Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen

Voor de toelichting op de terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 16.

6. Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

7. Geactiveerde productie eigen bedrijf

De geactiveerde productie eigen bedrijf 2022 ad € 68 miljoen (2021: € 99 miljoen) heeft vooral betrekking op de revisie van treinen.

8. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.

9. Infraheffing en concessievergoeding

In de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een aantal correctiemechanismes opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs.

10. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

Toon meer resultaten