Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belastingen

Belastingen vormen de primaire bron van inkomsten voor de overheid. Hiermee worden algemene voorzieningen bekostigd zoals de railinfrastructuur, die van NS van groot belang is. NS wil als staatsdeelneming transparant zijn over de geldstromen die gepaard gaan met belastingen. In onderstaande tabel staan de bedragen die zijn betaald, dan wel ontvangen.

Betaalde belastingen

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Loonbelasting

(in miljoenen euro's)

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Nederland

-

-

66

-17

416

707

Verenigd Koninkrijk

1

-4

-333

-404

221

281

Duitsland

-

-

-14

-44

4

8

Totaal

1

-4

-281

-465

641

996

Op fiscale grondslagen heeft NS in Nederland 2022 verlies geleden. In recente jaren was dat ook het geval. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijzondere waardevermindering in 2020 fiscaal niet is gevolgd. De terugneming van deze bijzondere waardevermindering leidt niet tot een fiscale winst. Vanwege de fiscale verliezen is in Nederland geen winstbelasting (vennootschapsbelasting) betaald de afgelopen jaren. De fiscale verliezen zijn, conform de huidige fiscale regelgeving, verrekenbaar met toekomstige positieve resultaten. In de commerciële jaarrekening is de winstbelasting berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen die permanente en tijdelijke verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatsbepaling. De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 7% (2021: -276%). Deze lagere effectieve belastingdruk ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25,8% wordt vooral veroorzaakt door de opwaardering van de latentie tijdelijke verschillen als gevolg van verwachte vrijval van latenties op bijzondere waardeverminderingen en onbelaste resultaten van de herstructurering van de Duitse activiteiten.

Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kunnen we verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. In het Verenigd Koninkrijk is het nul-omzetbelastingtarief van toepassing op de verkoop van treintickets.

Loonbelasting is een heffing die we als werkgever inhouden op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst.

Toevoegen aan verslag
Print pagina