Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2022

(in miljoenen euro's)

2022

2021

    

3

Opbrengsten

3.055

2.252

3

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

286

940

 

Totaal opbrengsten

3.341

3.192

    

4

Kosten personeel

1.466

1.404

5

Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen

43

355

6

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

292

257

7

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-68

-99

8

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

431

391

9

Infraheffing en concessievergoeding

515

586

10

Overige bedrijfslasten

271

228

 

Bedrijfslasten

2.950

3.122

17

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

1

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

391

71

 

Financieringsbaten

206

3

 

Financieringslasten

-28

-334

28

Nettofinancieringsresultaat

178

-331

 

Resultaat voor winstbelastingen

569

-260

11

Winstbelasting

-37

343

 

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

532

83

    
 

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

  
 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belastingen*

54

417

 

Resultaat over de verslagperiode

586

500

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

579

339

 

Minderheidsbelang

7

161

 

Resultaat over de verslagperiode

586

500

  • * De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 54 miljoen (2021: winst van € 417 miljoen) is voor een bedrag van € 47 miljoen toe te rekenen aan aandeelhouder van de vennootschap (2021: 256 miljoen).
Toevoegen aan verslag
Print pagina