Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022

(in miljoenen euro's)

2022

2021

 

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

532

83

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

37

-343

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-1

13,14,15,32

Afschrijvingen

428

354

13,14,15,32

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

-385

1

 

Nettofinancieringsresultaat

-186

316

 

Mutatie voorzieningen

97

-59

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

20

83

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-33

-39

  

-22

312

 

Resultaat na aanpassingen

510

395

 

Mutatie voorraden

-71

-6

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

82

-395

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

378

52

 

Mutaties werkkapitaal

389

-349

 

Betaalde rente

-14

-1

 

Ontvangen /betaalde winstbelastingen

-

-

 

Netto kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

181

310

  

167

309

 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

1.066

355

 

Ontvangen financieringsbaten

11

3

 

Vervreemding/verwerving van dochterondernemingen (na aftrek van afgestoten/verworven geldmiddelen)

9

-

13,15

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-429

-541

14

Verwerving van vastgoedobjecten

-2

-1

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-

34

 

Deconsolidatie Abellio Duitsland

-

-35

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen*

-1.687

-449

17,24

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen*

1.380

15

13,14,15

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

-7

18

 

Netto investeringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-15

-7

 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-740

-963

 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

326

-608

 

Aflossing van opgenomen leningen

-50

-49

 

Aflossing van leaseverplichtingen

-72

-88

 

Opname leningen

129

651

 

Netto financieringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-291

-394

 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-284

120

 

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

42

-488

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

680

1.137

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-22

31

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december

-304

-

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

396

680

  • * Dit betreft met name de verwerving en vervreemding van geldmarktfondsen gedurende 2022.
Toevoegen aan verslag
Print pagina