Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

GRI-tabel

Statement of use

N.V. Nederlandse Spoorwegen heeft in overeenstemming met de GRI standaarden gerapporteerd over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

GRI 1 used

GRI 1: Foundation 2021

   

Other source

Disclosures

 

Referentie

Additionele toelichting en omissies

General disclosures

   
 

1. The organization and its reporting practices

GRI 2: General Disclosures 2021

2-1

Organizational details

- NS in Nederland en Europa
- Corporate governance

 

2-2

Entities included in the organization's sustainability reporting

- Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Jaarrekening noot 34, in tegenstelling tot de geconsolideerde jaarrekening, die ook buitenlandse entiteiten bevat, wordt in de sustainability reporting uitsluitend over de NL entiteiten van NS gerapporteerd.

2-3

Reporting period, frequence and contact point

- Over de scope van dit verslag

Jaarlijks
1-1-2022 tot 31-12-2022
nsg.jaarverslag@ns.nl

2-4

Restatements of information

- Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

2-5

External assurance

- Gecombineerde controleverklaring en assurancerapport van de onafhankelijke accountant

 

2. Activities and workers

2-6

Activities, value chain and other business relationships

- Profiel van NS
- Samenwerking in de vervoersketen
- Dialoog met onze stakeholders in Nederland
- Abellio

 

2-7

Employees

- Profiel van NS
- Onze medewerkers
- Sociale veiligheid

Omissie:
b. Niet van toepassing op NS - In dit jaarverslag leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders vanwege de maatschappelijke impact die we in Nederland kunnen hebben. Derhalve splitsen we onze gegevens m.b.t. onze medewerkers niet uit per geografie/land.

2-8

Workers who are not employees

- Profiel van NS
- Sociale veiligheid
- Onze medewerkers
- Werving

 

3. Governance

2-9

Governance structure and composition

- Corporate governance
- Personalia raad van bestuur
- Personalia RvC
- Verslag van de raad van commissarissen

 

2-10

Nomination and selection of the highest governance body

- Corporate governance: Raad van bestuur

 

2-11

Chair of the highest governance body

- Corporate governance

 

2-12

Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

- Corporate governance
- Duurzaam ondernemen
- Beheersing van risico's

 

2-13

Delegation of responsibility for managing impacts

- Corporate governance
- Duurzaam ondernemen

 

2-14

Role of the highest governance body in sustainability reporting

- Corporate governance
- Duurzaam ondernemen
- Toelichting op de materiële thema's

 

2-15

Conflicts of interest

- Corporate governance: Raad van bestuur

 

2-16

Communication of critical concerns

- Governance en integriteit
- Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

Op dagelijkse basis worden 'critical concerns' gedeeld met de raad van bestuur, de aantallen worden niet gemonitord of bijgehouden.

2-17

Collective knowledge of the highest governance body

- Duurzaam ondernemen
- Leiderschap bij NS

 

2-18

Evaluation of the performance of the highest governance body

- Verslag van de raad van commissarissen
- Corporate governance: Commissies van de raad van commissarissen

 

2-19

Remuneration policies

- Remuneratierapport raad van bestuur

 

2-20

Process to determine remuneration

- Corporate Governance
- Remuneratierapport raad van bestuur

 

2-21

Annual total compensation ratio

- Remuneratierapport raad van bestuur

De mediaan jaarlijkse beloning steeg 8,94% ten opzichte van 2021, de beloning van de president-directeur steeg 4%. De beloningsverhouding was in 2022 9,3 (2021: 9,8)

4. Strategy, policies and practices

2-22

Statement on sustainable development strategy

- Voorwoord van de president-directeur

 

2-23

Policy commitments

- Organisatiecultuur, integriteit en compliance
- Diversiteit en inclusie
- Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Onze eigen gedragscode en onze gedragscode voor leveranciers worden gedeeld met onze medewerkers en leveranciers als zij beginnen met werken, of beginnen met samenwerken bij en met de NS. In geval de codes worden geupdate worden deze updates gedeeld met medewerkers en leveranciers.

2-24

Embedding policy commitments

- Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen
- Concernrisico’s

 

2-25

Processes to remediate negative impacts

- Onze impact op Nederland
- Organisatiecultuur, integriteit en compliance
- NS-regeling chroom-6

Omissie:
d. en e. Informatie niet beschikbaar - NS biedt al haar stakeholders de mogelijkheid om misstanden en dergelijke te melden, echter vindt de evaluatie van de werking van deze meldpunten uitsluitend intern plaats.

2-26

Mechanisms for seeking advice and raising concerns

- Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

 

2-27

Compliance with laws and regulations

- Organisatiecultuur, integriteit en compliance
- Concernrisico’s

In 2022 heeft NS 0 boetes ontvangen m.b.t. het mogelijk niet naleven van wet- en regelgeving.

2-28

Membership associations

- Dialoog met onze stakeholders in Nederland


KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club, Coalitie Anders Reizen.

5. Stakeholder engagement

2-29

Approach to stakeholder engagement

- Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

2-30

Collective bargaining agreements

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2022 onder een CAO. De overige medewerkers (IAO) hebben individuele arbeidsvoorwaarden waarbij echter voor doorbetaling tijdens ziekte en opbouw van pensioen wordt aangesloten op de cao NS.  

Material topics

GRI 3: Material topics 2021

3-1

Process to determine material topics

- Toelichting op de materiële thema’s

 

3-2

List of material topics

- Toelichting op de materiële thema’s

 

Financieel gezonde organisatie (GRI 201: Economische prestaties)

GRI 3: Material Topics 2021

3-3

Management of material topics

- Financiën in het kort
- Toelichting op de materiële thema’s
- Dialoog met onze stakeholders in Nederland

 

GRI 201: Economic Performance 2016

201-1

Direct economic value generated and distributed

- Financiën in het kort

 

201-4

Financial assistance received from government

- Financiën in het kort
- Abellio UK
- Abellio Duitsland
- Corporate governance

 

Veilig reizen en werken (GRI 403 Occupational Healh and Safety)

GRI 3: Material Topics 2021

3-3

Management of material topics

- Veilig reizen en werken
- Onze impact op Nederland - Veiligheid
- Beheersing van risico's - Concernrisico's
- Arbeidsveiligheid
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

403-3

Occupational health services

- Veiligheidscultuur

 

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships

- Veilig reizen en werken
- Concernrisico’s - Tekort personeel

 

Duurzaam ondernemen (GRI 302 Energy en GRI 305 emissions)

GRI 3: Material Topics 2021

3-3

Management of material topics

- Onze impact op Nederland
- Onze duurzame prestaties
- Toelichting op de materiële thema's
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

GRI 302: Energy 2016

302-1

Energy consumption within the organization

- Energieverbruik
- Reikwijdte en verslaggevingscriteria - GRI-indicatoren

NS wekt geen energie op die het verkoopt aan andere partijen. Voor inzicht in de conversie factoren die we gebruikt hebben verwijzen we naar: https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid/mvo-berekeningen.html

Omissie:
a. en b. Informatie niet beschikbaar - NS geeft dit jaar geen duidelijk inzicht in de uitsplitsing van energie verbruik vanuit hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen. Volgend jaar zal deze informatie opgenomen worden.

302-3

Energy intensity

- Energieverbruik

De informatie omtrent ons energieverbruik heeft uitsluitend betrekking op het verbruik gerelateerd aan onze eigen activiteiten en operaties.

GRI 305: Emissions 2016

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

- Uitstoot van CO2
- Reikwijdte en verslaggevingscriteria - GRI-indicatoren

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie:
a,b,d,e,f,g. Informatie niet beschikbaar, wij rapporteren uitsluitend over de CO2 uitstoot per reizigerskilometer en maken hierbij dit jaar geen onderscheid tussen onze emissies in scope 1 en 2. Vanaf volgend jaar doen we dat wel. c. Niet van toepassing: Daarnaast rapporteren wij niet omtrent onze CO2-uitstoot vanuit Biogene bronnen gezien wij hier geen gebruik van maken en dit derhalve niet relevant is.Tot slot rapporteren wij ook niet over een basisjaar van onze CO2e emissies van scope 1.

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

- Uitstoot van CO2
- Reikwijdte en verslaggevingscriteria - GRI-indicatoren

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie:
a,b,c,d,e,f,g. Informatie niet beschikbaar, wij rapporteren uitsluitend over de CO2 uitstoot per reizigerskilometer en maken hierbij dit jaar geen onderscheid tussen onze emissies in scope 1 en 2. Vanaf volgend jaar doen we dat wel.

Overige onderwerpen

Operationele prestaties (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Onze strategie
- Prestaties hoofdrailnet & HSL
- Dienstregeling
- Onze impact op Nederland
- Toelichting op de materiële thema's
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicators:
Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN
Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN
Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid
Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid
Zitplaatskans in de spits HRN
Aantal drukke treinen in de spits

  

- Prestaties hoofdrailnet & HSL

 

Klanttevredenheid (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Dilemma’s
- Klanttevredenheid
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicators:
Algemeen klantoordeel binnenland HRN
Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

  

- Klanttevredenheid

 

Aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap

3-3

Management of material topics

- Aantrekkelijke & inclusieve werkgever
- Vitale organisatie en ziekteverzuim
- Concernrisico's
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicators:
Percentage vrouwen in senior management

  

- Aantrekkelijke & inclusieve werkgever
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Deur-tot-deur reis (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Deur-tot-deur reis
- Onze impact op Nederland
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicator:
Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoeders

  

- Deur-tot-deurreis

 

Internationaal reizen (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Internationale verbindingen
- Toelichting op de materiële thema's
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicator:
Procentuele stijging van aantal verkochte tickets

  

- Internationale verbindingen

 

Samenwerking met stakeholders (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Dialoog met onze stakeholders in Nederland
- Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicator:
Kwaliteit aansluiting andere vervoerders

  

- Deur-tot-deurreis

 

Stations van wereldklasse (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Stations en omgeving
- Maatschappelijke en lokale betrokkenheid
- Sociale veiligheid
- Toelichting op de materiële thema's
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicator:
Stationsbeleving

  

- Stations en omgeving

 

Innoveren, digitaliseren en data gedreven werken (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- De grootste kansen en bedreigingen voor NS
- Innovaties
- Concernrisico's
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicators:
Perceptie NS als innovatief bedrijf

  

- Innovatie
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Toegankelijkheid (eigen indicator)

3-3

Management of material topics

- Toegankelijkheid
- Toelichting op de materiële thema’s
- Schema stakeholderdialoog
- Schema strategie en materiële thema’s

 

Indicator:
Aantal stations met reisassisentie

  

- Toegankelijkheid

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina