Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vermeden CO2-uitstoot

NS-treinen rijden sinds 2017 op 100% groene stroom. Per saldo stoten we daarmee op jaarbasis tijdens het rijden geen CO2 meer uit. Reizen met de trein in plaats van met de auto of het vliegtuig zorgt voor ‘vermeden CO2’: als elke Nederlander vanaf morgen alleen nog met de trein reist, betekent dit per direct jaarlijks gemiddeld 1,5 ton CO2 uitstoot per Nederlander. Dit is ruim 20% van de reductie per Nederlander die in 2030 gerealiseerd moet zijn op basis van de Europese Klimaatwet.

Ook als andere vervoermiddelen overgaan op duurzamere brandstoffen blijft de trein een duurzame keuze. Dat komt door het lagere energie- en grondstoffenverbruik per gemaakte reizigerskilometer ten opzichte van andere vervoersmiddelen, zoals de (elektrische) auto. Een hoge(re) gemiddelde bezettingsgraad van de trein is echter essentieel om deze voorsprong te behouden.

NS streeft ernaar fossielvrij, circulair en groen te ondernemen. Deze doelen vullen elkaar aan maar beconcurreren elkaar soms ook. Stel NS wil een nieuw dak aanleggen. Doen we dat dan met gerecyclede materialen (circulair), komen er zonnepanelen op te liggen of kiezen we voor groen? Doordat we willen bijdragen aan het Klimaatakkoord en de doelstellingen die daarin staan, richten we ons op het verminderen van CO2-uitstoot. Dat is onze leidraad en de basis van de duurzame keuzes die we maken.

Klimaatneutraal vervoer, duurzame onderneming

NS is een van de grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland. 93% van deze energie gebruiken we voor het laten rijden van treinen en 7% voor stations, kantoren en werkplaatsen. Voor klimaatneutraal treinvervoer kopen we voor onze treinen op jaarbasis net zo veel nieuwe groene stroom van windparken in als we verbruiken.

Daarnaast is NS in 2019 gestart met het treinvervangend busvervoer klimaatneutraal uit te voeren. Het treinvervangend busvervoer zetten we in wanneer door bijvoorbeeld werkzaamheden, storingen of calamiteiten onze treinen op bepaalde tijden en trajecten niet kunnen rijden. Touringcarleveranciers kunnen klimaatneutraal vervoer bieden door bussen op hernieuwbare brandstof uit afval- en reststromen in te zetten. Bij gepland vervangend busvervoer zetten we dit soort bussen zoveel mogelijk direct in. Dat is echter niet altijd mogelijk. Busleveranciers kunnen dan dieselritten compenseren met duurzame ritten voor andere opdrachtgevers binnen hetzelfde kalenderjaar. Zo geeft NS een impuls aan klimaatneutraal busvervoer in eigen contracten en daarbuiten.

Uitstoot van CO2

NS heeft energie nodig voor het rijden van treinen en voor bijvoorbeeld het verwarmen van stations en gebouwen. Door het gebruik van die energie stoten we CO2 uit. Eneco wekt voor NS duurzame energie op in windmolenparken. Over heel 2022 wekte Eneco evenveel energie voor NS op als we nodig hadden voor het rijden van de treinen.
Opwekken en verbruiken gebeurt niet altijd in dezelfde uren. Zo rijdt NS ook treinen als het niet waait: op dat moment hebben we dus meer energie nodig dan we opwekken. Over heel 2022 hadden we in 40% van de uren meer energie nodig dan we op dat moment opwekten. Er zijn momenten dat we evenveel of meer energie opwekken dan we gebruiken, bijvoorbeeld als het ’s nachts, als we weinig treinen rijden, hard waait. Over heel 2022 wekten we in 60% van de uren evenveel of meer energie op dan we op dat moment nodig hadden.

NS gebruikt drie methodes om haar CO2-uitstoot te berekenen:

  • Market-based: de totale CO2-uitstoot van de energie die NS op jaarbasis verbruikt minus de energie die voor NS wordt opgewekt in windmolenparken. Over heel 2022 verbruikten we voor het rijden van de trein evenveel energie als we opwekten, dus onze uitstoot met deze methode is nagenoeg 0 kiloton voor het rijden van de trein.

  • Matching: De CO2-uitstoot van de uren dat we meer energie verbruikten dan we opwekten. Dat is dus in ongeveer 40% van de uren het geval. In die 40% van alle uren in 2022 was onze uitstoot 200 kiloton (waarvan 184 kiloton voor treinen & treinvervangend busvervoer).

  • Location-based: de CO2-uitstoot van de energie die NS per jaar gebruikt, als we helemaal geen duurzame energie zouden opwekken. Met deze methode kunnen we onszelf beter vergelijken met andere Nederlandse organisaties. Met deze meetmethode zou onze totale uitstoot in 2022, 495 kiloton zijn.

3 scopes

Bij het meten van CO2 maken we onderscheid tussen scope 1, 2 en 3 conform de GHG-standaard.

Scope 1: emissies die je zelf veroorzaakt. In het geval van NS geen emissies scope 1 op treinen maar wel op gasverwarming door gebouwen.

Scope 2: emissies die ontstaan bij de productie van energie die NS gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de elektriciteit uit windenergie die we inkopen voor het rijden van treinen en de elektriciteit die we inkopen voor kantoren en gebouwen.

Scope 3: emissies die ontstaan door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties, zoals bij het inkopen van treinen of bouwmaterialen voor de bouw van stations. Ook het treinvervangend busvervoer (wat geen eigendom is van NS) valt hieronder.

We rapporteren over scope 1 en scope 2 en treinvervangend busvervoer scope 3. Het in beeld brengen van de gehele scope 3 vindt in 2023 plaats. Dit hoort bij de te nemen stappen doordat NS in 2021 het Science Based Target-initiative heeft ondertekend.

Totale CO2-uitstoot NS

De totale CO2-uitstoot van onze treinen, stations en gebouwen. Onze totale CO2-uitstoot daalde in 2022 ten opzichte van vorige jaren.

Kiloton CO2-uitstoot (totaal)*

2018

2019

2020

2021

2022

Location-based

664

653

573

547

495

Matching

277

269

231

221

200

Market-based

19

13

4

4

4

  • * Scope 1, 2 en 3 (treinvervangend busvervoer)

CO2-uitstoot door het rijden van treinen en treinvervangend busvervoer

Het energieverbruik van treinen per gemaakte reizigerskilometer noemt NS energie-efficiëntie tractie. In de volgende grafiek staat de energie-efficiëntie tractie samen met het totale energieverbruik van onze treinen en treinvervangend busvervoer. Door duurzame elektriciteit in te kopen, hebben we de CO2-uitstoot door het rijden van treinen en treinvervangend busvervoer de afgelopen jaren sterk teruggedrongen.

Kiloton CO2-uitstoot (vervoer)*

2018

2019

2020

2021

2022

Location-based  

615

608

539

515

459

Matching  

252

247

216

206

184

Market-based  

10

7

0,6

0,5

0,6

  • * Scope 1, 2 en 3 (treinvervangend busvervoer)

Uitstoot door stations en gebouwen

Voor onze stations en gebouwen dringen we het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot steeds verder terug. Gas kopen we sinds 2020 volledig groen in (Scope 1). Verder maken we op sommige locaties ook gebruik van stadsverwarming (Scope 2).

Kiloton CO2-uitstoot (stations en gebouwen)*

2018

2019

2020

2021

2022

Location-based

49

45

33

31

36

Matching

25

22

15

14

16

Market-based

9

6

3

3

3

  • * Scope 1 en 2

In de volgende tabel staat de CO2-uitstoot per gemaakte reizigerskilometer. Dat doen we om de vergelijking met andere vervoermiddelen te kunnen maken. Hieruit blijkt dat NS op jaarbasis door het rijden van treinen sinds 2018 geen CO2 meer uitstoot.

CO2-uitstoot reizigerskilometer*

2018

2019

2020

2021

2022

CO2-uitstoot per reizigerskilometer (gram)

0

0

0

0

0

Reizigerskilometers Nederland (miljoenen)

18.535

18.896

8.258

8.630

13.325

  • * Scope 1 en 2

Energieverbruik

NS verbruikt elektriciteit (1.151 GWh), hvo (hydrovegetable oil)-diesel (2,0 miljoen liter), warmte (21 TJ) en gas (5,4 miljoen m3) voor treinen, bussen, stations, werkplaatsen en kantoren. Omgerekend naar GWh is dit in totaal 1.230 GWh aan energie per jaar. Met onze Warmte Koude Opslag wekken we op 6 stations het equivalent van 21 GWh aan warmte en koude op.

Het energieverbruik van treinen per gereden reizigerskilometer noemt NS energie-efficiëntie-tractie. In de volgende grafiek staat de energie-efficiëntie-tractie samen met het totale energieverbruik van onze treinen en treinvervangend busvervoer. De reizigersaantallen bedragen over 2022 13,3 miljard, dat is 49% meer dan 2021. Hierdoor gebruiken we ook veel minder energie per reizigerskilometer. In 2022 was het energieverbruik per reizigerskilometer 83,8 Wh/rkm.

Toevoegen aan verslag
Print pagina