Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

In het jaarverslag geeft NS haar operationele en financiële prestaties en de maatschappelijke aspecten van deze prestaties zoveel mogelijk geïntegreerd weer. De wijze van rapporteren is in overeenstemming met de GRI Standards 2021. Ten opzichte van voorgaand jaar is de optie CORE niet meer mogelijk en heef NS gekozen voor de optie 'in accordance with', wat geleid heeft tot meer rapportagevereisten. De bouwstenen voor deze rapportage zijn:

 • Relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)

 • Herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI Standards 2021

 • Electric Utilities Sector Supplement, EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • Daarnaast geven we in ons verslag inzicht hoe we de OESO-richtlijnen implementeren.

Om zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van de opgenomen informatie heeft EY op verzoek van NS een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uitgevoerd op de niet-financiële informatie in de volgende hoofdstukken: Over NS, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze impact en de onderdelen Onze strategie, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Over de scope van dit verslag en Reikwijdte en verslaggevingscriteria.

GRI-indicatoren

De selectie van GRI-indicatoren is gebaseerd op leidraden van de GRI Standards 2021, het Vervoerplan 2020, gesprekken met onze stakeholders en de materialiteitsmatrix die daaruit volgt. Gerapporteerde gegevens komen voort uit metingen, berekeningen, opgaven door derden of interne systemen. In geval van wijzigingen in definities of inherente beperkingen in de data ten opzichte van vorig jaar, geven we dit weer in het verslag. De GRI-index vindt u aan het eind van het online jaarverslag.
Definitiekaarten inzake prestatie-indicatoren uit het Vervoerplan of de rapportagecriteria staan op www.ns.nl/mvoberekeningen en de definitiekaarten PI Vervoerplan 2022.

Reikwijdte

 • NS doet verslag over onderwerpen uit de materialiteitsanalyse. Ook keuzes ten aanzien van diepgang en afbakening van die rapportage zijn gebaseerd op deze analyse. Over onderwerpen waar NS minder eigen invloed op heeft of waar stakeholders minder belang aan hechten, wordt in mindere mate gerapporteerd. In de stakeholderdialoog heeft Abellio regelmatig input geleverd. In de rapportage omtrent de niet-financiële informatie over NS wordt uitsluitend data meegenomen die betrekking heeft op onze Nederlandse entiteiten. Voor geen van onze materiële onderwerpen valt Abellio binnen de rapportagescope en is derhalve ook geen onderdeel van onze niet-financiële informatie en indicatoren.

 • Dit verslag gaat hoofdzakelijk over de activiteiten van NS in Nederland. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden toegelicht wanneer het NS-aandeel in het verslagjaar meer dan 50% bedraagt.

 • Tenzij anders aangegeven in de methodiek zijn alle gegevens gemeten. Eventuele schattingen worden uitgevoerd conform procedures in ons rapportagehandboek.

 • Onzekerheden in de data met betrekking tot de kwantificering van onze impact lichten we toe op www.ns.nl.

 • We rapporteren over keteninformatie met betrekking tot inkoop of als ons proces van waardecreatie hier aanleiding toe geeft. Keuzes die we hierin hebben gemaakt, staan vermeld indien relevant.

 • Acquisities worden in zowel de financiële niet-financiële gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.

 • De definities van de kpi's en de omschrijving van de gehanteerde meetmethodes vindt u in Definities Vervoerconcessies 2022.

Toevoegen aan verslag
Print pagina