Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Schema stakeholderdialoog

Europees

Aard dialoog

Inhoud dialoog

Effecten dialoog op beleid NS

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend, creërend en positiebepalend  

4, 5, 6, 7, 10.


Bevorderen duurzame mobiliteit in Europa en een eerlijk speelveld ten opzichte van andere modaliteiten zoals vliegtuig en auto, stimuleren van internationaal treinverkeer (voor afstanden tot 700 km), investeringen en cofinanciering, stimuleren van innovatie, faciliteren internationale deur-tot-deurreis, verbeteren van internationale ticketing en customer services

 • Versterken positie (internationale) reiziger

 • Optimaliseren van de samenwerking tussen Europese spoorwegbedrijven en - instellingen

 • Duurzame investeringen in spoorwegsector die bijdragen aan klimaatdoelstellingen door het stimuleren van de modal shift van air naar rail

 • Herkenbaarheid NS als duurzame partner

Nationaal (NL)

Aard dialoog

Inhoud dialoog

Effecten dialoog op beleid NS

Klanten (consumenten en zakelijk)
N.B. Sommige klantgroepen worden vertegenwoordigd door belangenorganisaties. Zie ook Locov

Informerend, creërend, monitorend

1, 2, 4, 6, 11, 12

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven, toegankelijkheid

 • Innovatie in Mobility-as-a-Service: de integratie van nieuwe ketendiensten in ons productaanbod, zoals e-scooters van Check via Rivier. Afspraken met Tier, DeelfietsNL en Mywheels om het aanbod uit te breiden met hun diensten in 2023.

 • Ontwikkeling drukte-informatie en -communicatie in de NS app: de treinreis kan nu anoniem aangemeld worden via ‘zet meldingen aan’. Reizigers krijgen meldingen over zitplaatskans, verstoringen, vertraging of een spoorwijziging.

 • Pilot NS Voordeel wordt voortgezet op meerdere trajecten. De korting per treinrit wordt bepaald door onze druktedata en kan oplopen tot 60%. We trekken extra reizigers en er lijkt een spreidingseffect.

 • NS Flex: inmiddels reizen ruim een miljoen klanten met een NS Flex abonnement.

 • Vervolg introductie van de Jongerendagkaart: meer dan 2 miljoen afgenomen dagkaarten.

 • Introductie nieuwe propositie Vroegboek Dal waarbij reizigers met 10% korting kunnen reizen.

 • Verbetering groepsticket: beschikbaar voor groepen vanaf 2 personen.

 • Internationaal reizen: in samenwerking met partners een technische basis gelegd om een groter deel van Europa online te kunnen boeken

 • Uitbreiding van het aantal stations met reisassistentie (+27 stations).

 • Verbetering van de directe feedbackmogelijkheden voor reizigers die gebruik maken van NS Reisassistentie

 • Vereenvoudiging van de informatievoorziening voor (o.a.) reizigers met een licht verstandelijke beperking en ontwikkeling van mogelijkheden om te oefenen met reizen.

 • Verbetering van de communicatie voor mensen met een auditieve beperking op het station door vervanging van alle ringleidingsystemen bij de infobalies en in de OV Servicewinkels

 • Implementatie van de Whatsapp- en sms-mogelijkheid (SWAP) bij een onveilig gevoel of overlast in de trein of het station is in 2022 afgerond. Ook brachten we deze mogelijkheid extra onder de aandacht via de schermen en stickers in de treinen.

 • 80 van de 400 stations waren in 2022 voorzien van toegangspoortjes om zwartrijden en agressie op stations en in de trein terug te dringen: ruim 90% van de mensen passeert bij aanvang van hun treinreis of bij het verlaten van het station een poortje

Aandeelhouder ministerie van Financiën

Intensieve betrokkenheid

3, 5, 6, 8

Bedrijfsvoering NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement, dividendbeleid, financiële situatie/corona, MVO, buitenlandse activiteiten

 • Vaststelling financieel beleid i.h.k.v. Nota Deelnemingen 2022

 • Benoeming nieuwe president-directeur

 • Beloning directie

 • Transparante verslaglegging volgens GRI

 • Voortgang GRC-maatregelen en besparing efficiencymaatregelen

 • Investeringsbesluit DDNG, ICNG vervolgorder

 • Herstructurering en afbouw van buitenlandse activiteiten

 • Impact corona op financiële prestaties NS Beschikbaarheidsvergoeding en Transitieplan

 • Opstellen en monitoring MVO-doelen als onderdeel Nota Deelnemingen 2022

 • Compensatieregeling Chroom-6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Intensieve betrokkenheid

1, 4, 6, 7, 8, 11, 12

Prestaties NS, deur-tot-deurreis, veilig reizen en werken, internationale verbindingen, HSL-Zuid-treindiensten, grensoverschrijdend vervoer, sociale- en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie, duurzaamheid

 • Vervoerplan 2023, halfjaar- en jaarverantwoording 2022

 • Dienstregeling 2023, 2024

 • Personeelstekort NS, integrale aanpak personeelstekort, gevolgen dienstregeling

 • Voorbereiding nieuwe concessie, Programma van Eisen

 • Kpi’s/nakomen concessieverplichtingen

 • Internationale treindiensten

 • Grensoverschrijdend vervoer

 • Reizigersspreiding

 • Beschikbaarheidsvergoeding en Transitieplan 2023

 • Flankerende toegankelijkheidsmaatregelen 2023-2024

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 10, 11, 12

Operationele prestaties, klanttevredenheid, aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap, deur-tot-deurreis, duurzaam ondernemen, internationaal reizen, financieel gezonde organisatie, innoveren, digitaliseren en datagedreven werken, veilig reizen en werken, toegankelijkheid

 • Diverse maatregelen om personeelstekort terug te dringen en dienstregeling te optimaliseren.

 • Inzet om verbindingen van en naar regio’s te verbeteren

 • Vervolgonderzoek naar versnelling en uitbreiding van internationaal, grensoverschrijdende verbindingen, o.a. naar Aken en via de corridor Utrecht-Arnhem-Duitse grens

 • Toegankelijkheid materieel vergroot, Bestuursakkoord Toegankelijkheid gesloten en uitvoeren diverse onderzoeken om dienstverlening voor reizigers met een beperking te verbeteren

 • Acteren op diverse signalen over sociale veiligheid in de trein

 • Introductie inzameling PET op 5 grote stations

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

4, 7, 11, 12

Beantwoorden van standaard- en ad hoc informatieverzoeken,

bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving, en

het leveren van input voor marktstudies en consultaties

 • Verbetering uitvoering en dienstverlening

 • Blijven bevorderen compliance

 • Transparantie

 • Positieduiding

 • Veiligheid op het spoor vergroten, zowel voor NS als branchebreed

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, planning toekomstig onderhoud en verbetering spoor, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS, duurzaamheid, gezamenlijke prestatie-indicatoren

 • Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

 • Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid)

 • Samenwerking op het gebied van duurzaam ondernemen en toegankelijkheid

 • Samenwerking op het gebied van stations (beheer, onderhoud, ontwikkeling en nieuwbouw)

 • Een betere afstemming tussen infrastructuur en de dienstregeling

 • Samenwerking op het gebied van planning van grote infrastructurele (ver)bouwplannen

 • Samenwerking ten aanzien van duurzame ontwikkeling en agendering op politieke agenda

Locov
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 4, 6, 7, 12

Dienstregeling NS, tarieven, reisinformatie, service aan de reiziger, vervoerplan, nieuw materieel, klantoordelen, punctualiteit, materieel, toegankelijkheid, internationale verbindingen, HSL-diensten, NS-strategie

 • Beter treinproduct door het verwerken van suggesties van consumentenorganisaties in themasessies en advisering (dienstregeling, prijsbeleid, toegankelijkheid, communicatie etc.)

 • Overnemen van diverse concrete adviezen m.b.t. tariefvoorstel 2023, zoals het niet verhogen van de balietoeslag in 2023 en het niet maximeren van de samenreiskorting

 • Overnemen diverse concrete adviezen m.b.t. pilot OV-ebike, zoals de mate waarin de accu vol is als er een ebike verhuurd wordt, hoe omgegaan wordt met GPS-data en het in voorraad nemen van reserveaccu’s

 • Overnemen van enkele adviezen m.b.t. Dienstregeling 2022 (zoals de optimalisatie van de Sprinter Leiden – Den Haag in de avonduren) en m.b.t. Dienstregeling 2023 (zoals gemaakte keuzes m.b.t. de afschaling op woensdag)

Belangenorganisaties, NGO’s, groene partners, Anders Reizen (werkgeverscoalitie),

Betrokkenheid, consulteren, informeren

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12

Bevorderen duurzame mobiliteit, bevorderen toegankelijke treinreis voor mensen met een beperking

 • Signaleren van aanwezige barrières voor mensen met een beperking en gezamenlijk verbeteren, ontwerpen en ontwikkelen van producten en services voor het oplossen van gesignaleerde barrières

 • Gesprekken met NGO’s en groene partners over de strategie ‘NS onderneemt duurzaam’ met als resultaat: bruikbare feedback, begrip en waar mogelijk waardering voor de duurzame koers van NS en versteviging van de onderlinge relatie

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

3, 7

Cao-besprekingen en -akkoord, pensioenregeling, werkdruk, capaciteitsproblemen,

medewerkersbelangen,

arbeidsmarktproblematiek, vitaliteit, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen

 • Implementatie nieuwe cao

 • Wervingsactie nieuw personeel

 • Afschaling van de dienstregeling

 • Tijdelijk alternatief inzetmodel voor personeel

 • Sociaal Plan en aanvullende maatregelen

Leveranciers, onderaannemers

Consulteren, onderhandelen condities, contractafspraken maken, intensiveren samenwerking, innoveren en ontwikkelen, prijsstijgingen en leveringsproblemen mitigeren

1, 5, 7, 8, 9, 10,

Operationele prestaties, duurzaam ondernemen, innovatie, financiële prestaties, integriteit en compliance, verantwoord inkopen, risicomanagement

 • Focus op kostenreductie voor NS als gevolg van financiële situatie

 • Focus op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kosten van producten en diensten voor bedrijfskritieke processen

 • Bevorderen samenwerking, innovatie en verduurzaming supply chain met leveranciers

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

 • Positieduiding

 • Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten, andere vervoerders en consumentenorganisaties

Informerend, onderhandelen, contractafspraken, crisismanagement, samenwerken, verkennen en onderzoeken

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppunt-/hub-ontwikkeling

 • Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving

 • Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

 • Regionaal maatwerk voor treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

 • Gezamenlijke OV Ontwikkelagenda’s voor aantrekkelijke stations en betere bereikbaarheid van deur-tot-deur

 • Maatwerk in HRN-dienstregeling en betere aansluitingen op regionaal OV

 • Diverse fietsenstallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R-locaties

 • Samenwerken op regionale opgaven en ambities t.b.v. Toekomstbeeld OV

 • Deur-tot-deurreis (incl. MaaS-projecten)

 • Optimaliseren dienstregeling Noord-Holland Noord

 • Meedenken/-werken met gemeenten voor grootschalige woningbouw rond stations

 • Quick scan ProRail-NS voor versnellingsmaatregelen Noord-Nederland-Randstad op middellange termijn, resultaten besproken met Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland

 • IC Randstad-Aken

 • Intensivering van de samenwerking met stakeholders vanuit onze inzet voor brede mobiliteit, inzet van extra mobiliteitsontwikkelaars

 • Samenwerking in de regio aan o.a. beschikbaarheidsvergoeding, spreiding (onderwijs en werkgevers) en duurzaam herstel

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

 

Zie: Aantrekkelijke en inclusieve werkgever 

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina