Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

 

Activa

  

13

Materiële vaste activa

3.442

2.973

14

Vastgoedobjecten

119

124

15

Immateriële vaste activa

319

345

32

Gebruiksrechten vaste activa

461

827

17

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

12

26

24

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

197

131

12

Latente belastingvorderingen

316

367

 

Totaal vaste activa

4.866

4.793

    

18

Voorraden

220

176

19

Debiteuren en overige vorderingen

676

1.219

 

Te vorderen winstbelasting

-

22

24

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

745

478

20

Geldmiddelen en kasequivalenten

396

680

 

Totaal vlottende activa

2.037

2.575

2

Activa aangehouden voor verkoop

1.476

-

 

Totaal activa

8.379

7.368

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

25

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Overige reserves

70

36

 

Ingehouden winsten

647

308

 

Onverdeeld resultaat

579

339

 

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

2.308

1.695

 

Minderheidsbelang derden

1

-6

 

Eigen vermogen

2.309

1.689

    

29

Aan komende jaren toe te rekenen baten

128

161

26

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

1.505

1.598

32

Leaseverplichtingen

377

634

30

Personeelsbeloningen

55

54

31

Voorzieningen

310

216

21

Overlopende posten

9

10

12

Latente belastingverplichtingen

-

2

 

Totaal langlopende verplichtingen

2.384

2.675

    

26

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

296

196

32

Leaseverplichtingen

87

296

 

Verschuldigde winstbelasting

11

12

22

Crediteuren en overige schulden

1.306

1.647

23

Vooruitontvangen baten

565

645

31

Voorzieningen

74

208

 

Totaal kortlopende verplichtingen

2.339

3.004

2

Passiva aangehouden voor verkoop

1.347

-

 

Totaal verplichtingen

6.070

5.679

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.379

7.368

Toevoegen aan verslag
Print pagina